Deklaracja

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
  • wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych;
  • uzyskania statusu właściciela domku letniskowego albo nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji winno być złożone na druku UPL-1P lub zawierać wszystkie dane z druku UPL-1P. Pełnomocnictwo można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł – zgodnie z  art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o  opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Miejsce składania:

  • osobiście: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
  • listownie: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w  deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do selektywnego ich zbierania.

Na terenie miasta Ruda Śląska obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz: