Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału: Iwona Frankowicz - Frank

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2170, 2180, 2260

e-mail: nieruchomosci@ruda-sl.pl

Zadania:

1. Referat Regulacji Prawnych

 • przeprowadzenie lub opiniowanie postępowań uwłaszczeniowych oraz przeprowadzanie postępowań komunalizacyjnych,
 • sprzedaż nieruchomości lub ich oddawanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,
 • ustanawianie trwałego zarządu oraz ograniczonych praw rzeczowych w tym użytkowania i służebności,
 • prowadzenie postępowań w zakresie przekształcania lub zbywania użytkownikom wieczystym prawa własności do nieruchomości, uśrednianie terminów użytkowania wieczystego oraz rozwiązywanie umów wieczystego użytkowania za porozumieniem stron,
 • nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, Gminy, Powiatu, w tym pod pasy drogowe dróg publicznych za wyjątkiem dróg realizowanych w oparciu o zezwolenia na realizcję inwestycji drogowych,
 • zamiany nieruchomości Skarbu Państwa oraz Miasta,
 • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, ustalanie odszkodowań oraz orzekanie o zwrocie, wywłaszczonych nieruchomości, a także podejmowanie czynności zastrzeżonych dla strony tych postępowań,
 • prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

2. Referat Gospodarowania Nieruchomościami:

 • podejmowanie działań zmierzających do zbycia nieruchomości,
 • zbywanie nieruchomości, w tym sprzedaż oraz oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości bądź lokali mieszkalnych lub użytkowych w drodze przetargowej,
 • kontrolowanie zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z zawartymi umowami w szczególności umowami oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz podejmowanie czynności w razie stwierdzenia naruszeń postanowień umownych,
 • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Gminy.

3. Referat Opłat

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem wysokości rent planistycznych i opłat adiacenckich,
 • prowadzenie baz użytkowników wieczystych, dzierżawców, najemców i innych osób dysponujących nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa i Miasta,
 • aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd,
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty lub przesunięcie terminu zapłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
 • oddawanie nieruchomości niezabudowanych w dzierżawę, najem lub użyczenie, w drodze przetargu lub bezprzetargowo, w tym dzierżawa targowisk miejskich oraz najem urządzeń reklamowych zlokalizowanych poza pasami drogowymi,
 • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
 • kontrolowanie zagospodarowania terenu w szczególności w zakresie zgodności z zawartymi umowami oraz wydanymi zezwoleniami na zajęcie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w razie stwierdzenia naruszeń postanowień umownych.

4. Referat Ewidencji i Windykacji

 • prowadzenie ewidencji przypisów należności cywilnoprawnych wynikających z zawartych umów bądź bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa i Miasta,
 • prowadzenie ewidencji przypisów należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych m.in. w sprawie naliczenia opłat planistycznych, adiacenckich, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • kontrola terminowości wpłat oraz windykacja tych należności poprzez bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielenia ulg dłużnikom w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz publicznoprawnym,
 • ewidencjonowanie i prowadzenie bazy zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta, w tym czynności zmierzające do ustalenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i leśnym w zakresie gruntów gminy i Skarbu Państwa,
 • sporządzanie dokumentów obrotowych dokumentujących zmiany w środkach trwałych jakimi są grunty,
 • prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowanymi przez prezydenta miasta na prawach powiatu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.