Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZGŁOSZONE PROBLEMY MIESZKAŃCÓW KOCHŁOWIC
zadane podczas spotkania z Prezydentem Miasta Ruda Śląska, które odbyło się 18 maja 2011 roku

Zamknięcie wszystkich przedszkoli na Bykowinie w czasie wakacji.
Odpowiada Wydział Oświaty:
Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dni 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), przedszkola funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. Ze względów organizacyjnych, związanych z: mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym oraz koniecznością przeprowadzenia remontów obiektów przedszkolnych organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Decyzje związane z wyznaczeniem przedszkoli dyżurujących w  lipcu i sierpniu podejmowane są z chwilą zatwierdzania projektów organizacyjnych miejskich przedszkoli na kolejny rok szkolny (w przypadku roku szkolnego 2010/2011  do końca maja 2010 roku). W wyniku analizy dyżurów wakacyjnych przedszkoli w dzielnicy Bykowina na przestrzeni ostatnich pięciu lat szkolnych dyżur pełniły następujące przedszkola:
w roku szkolnym  2006/2007 MP 47,
w roku szkolnym  2007/2008 MP 45,
w roku szkolnym  2008/2009 MP 31, MP 47,
w roku szkolnym  2009/2010 MP 43, MP 45,
w roku szkolnym  2010/2011 bez dyżuru.

Oczyszczanie chodników, szczególnie ul. Tunkla - firma nawet o 4 w nocy dmuchawami zdmuchuje pył  pod płot; zgłoszono już w poprzedniej kadencji, ul. Tunkla 5,7,9 – 2 miesiące temu samochód staranował barierkę. Policja miała to zgłosić do Urzędu Miasta, bez reakcji. Pytałem też w Urzędzie Miasta o możliwość podniesienia barierki, odpowiedziano mi, że nie można zgodnie z przepisami unijnymi powyżej 1,20 m. Pługi ochlapują śniegiem budynek.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Firmie wykonującej oczyszczanie chodników została zwrócona uwaga o obowiązku zachowywania ciszy nocnej oraz przypomniano jej o zakazie przesuwania odpadów na sąsiednie działki. Odnośnie kontroli odśnieżania będziemy zwracali uwagę, aby odśnieżanie nie sprawiało uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Parkingi na ok.  6-8 stanowisk ul. Radoszowska, od przychodni do krzyża.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Istniejący w tym rejonie układ drogowy (skrzyżowanie, łuki poziome) uniemożliwia wykonanie przed samą pocztą miejsc postojowych. W bezpośrednim pobliżu poczty (dojście do 100m) znajdują się parkingi na ul. Łukasiewicza i Kamiennej z których mogą korzystać klienci Urzędu Pocztowego. Natomiast Centrum Poczty Polskiej Oddział Rejonowy w Chorzowie w piśmie nr CP ORJ/DW 073 443/2011 z dnia 22.07.2011 r. nie wyraziło zgody na parkowanie prywatnych samochodów na terenie Urzędu Pocztowego Ruda Śląska 7, argumentując to koniecznością zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego.

Analiza czasu oświetlenia ulicznego, można skrócić o 60 minut i oszczędzić.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Maksymalny czas skrócenia świecenia oświetlenia z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, to około 20 minut. Aktualnie pracownik Urzędu Miasta na bieżąco reguluje czas świecenia lamp oświetlenia ulicznego na terenie Miasta.

Uszkodzone napisy na tablicach kierunkowych do innych dzielnic.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Treść drogowskazów jest na bieżąco odtwarzana.

Odśnieżanie – zawyżone koszty w stosunku do wykonywanych przez firmy prac. Odkurzanie chodników- wiatr rozrzuca zanieczyszczenia w to samo miejsce.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Odśnieżanie i oczyszczanie ulic i chodników znajdujących się w pasie drogowym prowadzone jest za pośrednictwem firm wybranych w drodze przetargu. Nieprawidłowości w odśnieżaniu i oczyszczaniu  można zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub osobiście do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na bezpłatny numer telefonu 0800 158 800 czynny całą dobę.

Ul. Poranna – w fatalnym stanie, nie da się tam chodzić.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Sytuacja finansowa jest trudna, ale zobaczymy, co się da zrobić.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Przebudowa ul. Porannej wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej zawierającej utwardzenie drogi wraz z odwodnieniem. W budżecie Miasta nie zostały zabezpieczone środki na ten cel.

Ul. Łukowa 9 - chodniki między blokami nierówne.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Nie jest to na dzisiaj możliwe, ale w miarę poprawy sytuacji finansowej miasta będziemy realizować wnioski. Nie chcę działać tak, że zlecamy prace, a potem nie płacimy wykonawcom, ale chcemy już teraz znać potrzeby. Sprawdzimy też czy teren należy do Miasta.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Sytuacja miasta jest taka, że możemy przeznaczyć na chodniki środki nieporównanie mniejsze niż są potrzebne. Jeżeli są wspólnoty mieszkaniowe, to powinny też finansować swoje potrzeby.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Remont chodników przy ul. Łukowej 9 uzależniony będzie od środków finansowych.

Oprócz chodnika – istnieje konieczność zainstalowania oświetlenia ulic.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Aktualnie z uwagi na ograniczone środki finansowe istnieje trudność w realizacji dodatkowych punktów świetlnych.

Zanieczyszczanie chodników przez psy - przywrócić opłatę od psów.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Wprowadzenie opłat jest możliwe, będziemy wnioskowali, aby Rada Miasta wprowadziła opłaty w roku 2012.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: W Urzędzie Miasta są torebki, właściciele psów mogą je pobierać i sprzątać. Można zgłosić Straży Miejskiej osoby nie sprzątające i zostaną ukarane mandatami.
Informacja o opłacie za posiadanie psa: Na XVII sesji Rady Miasta została podjęta uchwala określająca opłatę za posiadanie psa. Stawka opłaty została ustalona  w wysokości 57 zł. i będzie płatna w terminie do 31 marca każdego roku. Opłatę będzie można uiszczać w siedzibie Urzędu Miasta oraz w administracjach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Spółki Mieszkaniowej „Śląsk” Sp. z o.o., Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”,  Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
Zwolnione z podatku od psa będą:
- osoby, które nabędą psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej,
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa,
 - osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego,
 - osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
 - podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

Kanalizacja od ul. Barbary do ul. Górnośląskiej - przez szkody górnicze wszystko wraca do piwnic i na podwórka, studzienki wybija.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Kanalizacja w ul. Tunkla (na odcinku od ul. Barbary do ul. Górnośląskiej) znajduje się w utrzymaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań mających na celu utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowej kanalizacji. Właściciele prywatnych posesji powinni zwrócić się ze stosownymi wnioskami do przedsiębiorcy - Kompani Węglowej S.A. O/KWK „Halemba – Wirek” o usunięcie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.

Przejścia dla pieszych - nie ma między stadionem, a ul. Korfantego, potrzebne na wysokości jaskini solnej.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Postaramy się jak najszybciej to załatwić, musi się wypowiedzieć Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Zasadność wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Ks. Tunkla, w rejonie Jaskini Solnej, została rozpatrzona podczas posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się  w dniu 14 lipca 2011 r.:
„Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali możliwość wykonania przejścia dla pieszych w przedmiotowym rejonie uzasadniając, że jednym z warunków jakie muszą zostać spełnione dla wyznaczenia przejścia dla pieszych jest duże natężenie ruchu pieszego, co nie znajduje potwierdzenia na ul. Ks. Tunkla,  w rejonie Jaskini Solnej. Jednocześnie, wykonanie przejścia dla pieszych we wskazanym rejonie niosłoby również za sobą konieczność demontażu części ciągu parawanów biegnących wzdłuż zachodniej strony jezdni ul. Ks. Tunkla, co przyczyniłoby się do zalewania elewacji któregoś z budynków i spotkałoby się z niezadowoleniem jego właściciela.

Ul. Oświęcimska 88c, budynek nieocieplony, wody gruntowe w piwnicach, wysokie opłaty za ogrzewanie, a i tak zimno.
Odpowiada Wydział Spraw Lokalowych: Z informacji przekazanej przez MPGM Sp. z o.o. dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Oświęcimskiej 88 wynika, iż stan techniczny nie jest zadawalający. Przeprowadzenia remontu w ww. budynku wymaga: pokrycie dachowe, rury spustowe i rynny, zachodzi konieczność rozeznania sprawy odprowadzenia wód gruntowych oraz wykonania izolacji.  Przedmiotowy budynek został ujęty w propozycjach remontowych do Planu remontów i napraw głównych na 2012 rok. Niemniej przystąpienie do remontu jest przede wszystkim uzależnione od posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na cele remontowe.

W pobliżu przystanek, młodzież zachowuje się głośno, pali papierosy, trzeba zamykać okna.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: W przyszłym tygodniu rozeznamy te sprawy, stan techniczny obiektu, a także kwestię przystanku. Sprawdzimy, czy jest możliwość przesunięcia przystanku. Jeżeli nie, to zobowiążę dyrektora szkoły, aby przyjrzał się zachowaniu uczniów, Straż Miejska też obejmie ten teren nadzorem. Zastanowimy się, jak rozwiązać ten problem.
Uzupełnia Wydział Oświaty:
1. W czasie trwania zajęć lekcyjnych szkoła jest zamknięta i uczniowie nie wychodzą poza obręb budynku,
2. Szkoła interweniuje w sprawach zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców o niewłaściwym zachowaniu młodzieży, kiedy zachodzi podejrzenie, że sprawcami są uczniowie naszej placówki,
3. Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym zachowaniom zostaną przeprowadzone pogadanki na temat właściwego zachowania młodzieży przed i po zajęciach lekcyjnych,
4. Proponuje się rozpatrzenie propozycji przeniesienia przystanku autobusowego poza bezpośrednie sąsiedztwo szkoły,
5. Co do papierosów - przystanek autobusowy jest miejscem użyteczności publicznej objętym całkowitym zakazem palenia; prawo egzekwowania zakazu posiada Straż Miejska.
6. Dyrektor wystosował pismo do Komendanta Straży Miejskiej z prośbą o wzmożony monitoring omawianego miejsca.
Uzupełnia Straż Miejska: W nawiązaniu do poruszonego problemu dotyczącego młodzieży gromadzącej się w pobliżu przystanku autobusowego przy ulicy Oświęcimskiej 88 w Rudzie Śląskiej, funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili następujące czynności kontrolne:
- w okresie od 19.09.2011 r. do 19.10.2011 r. przeprowadzono 14 kontroli, nie ujawniono opisanych przypadków.
Patrole we wskazanym rejonie prowadzone były także w okresie od 24.05.2011 r. do 01.08.2011 r. Przeprowadzono w tym czasie 7 kontroli w wyniku, których wylegitymowano 2 osoby i udzielono 2 pouczeń z art. 145 KW tj. „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności”.

Przejście dla pieszych między starym cmentarzem a Kochłowicką. Nie da się korzystać z chodnika przy stacji benzynowej, tak jest niebezpiecznie. Kilkunastometrowe autobusy wjeżdżają na chodnik.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta  ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej  Prezydenta Miasta Jacek Morek: Zastanowimy się, co z tym problemem zrobić. Z pewnością konieczna jest opinia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Korekta geometrii skrzyżowania ulic Oświęcimskiej i Żymły, której celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych korzystających z wyznaczonego przejścia w rejonie stacji paliw, ujęta zostanie w propozycjach do budżetu miasta na 2012 rok.

Ul. Przemysłowa – wszyscy włodarze miasta odpowiadają, że nie jest ujęta w planie; wiem, że nie ma w tym roku środków, ale prosimy o ujęcie w przyszłych planach.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Ulica ta jest ujęta w planie. W tej chwili Miasto nie ma środków finansowych.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Przebudowa ul. Przemysłowej została ujęta w propozycjach do projektu budżetu Miasta na rok bieżący, jednak środki na to przedsięwzięcie nie zostały zabezpieczone. W związku z tym ulica ta będzie utrzymywana w ramach remontów bieżących dróg jako droga o nawierzchni gruntowej.

Jesteśmy dużą grupą z ul. Łukowej 13 – 15, kiedy nasz blok będzie wyremontowany?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Dotyczy to też ul. Oświęcimskiej 88 i wielu innych budynków, gdzie problemem jest nieuregulowany stan prawny. Aby przejąć teren musimy skontaktować się ze wszystkimi spadkobiercami. Kwestia regulacji prawnych to jeden z większych problemów, które zastałem obejmując powierzone mi stanowisko.  Ich rozwiązanie zależy tylko w części od Miasta, także od sądu i dobrej woli właścicieli prywatnych. Wiem, że trwa to długo. Teren ten, póki co nie jest własnością gminy.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Wyrok sądu nie zezwolił przejąć tych terenów według prawa - przez zasiedzenie.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Budynek przy ul. Łukowej 13-15 jest posadowiony na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym. Miasto w tego typu budynkach wykonuje naprawy i remonty dla zachowania właściwego, nie pogarszającego się stanu technicznego budynku. Trwają czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego gruntu, a następnie rozpoczęcia sprzedaży lokali na rzecz ich najemców.

Ul. Łukowa 13 -15 - budynek jest własnością UM, który pobiera wysoki czynsz. Jak to się ma do art. 32 pkt 1 konstytucji? Nie mamy możliwości utworzenia wspólnot mieszkaniowych, a płacimy taki sam czynsz, jak lokatorzy w następnej klatce.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Temat regulacji prawnych dotyczy nie tylko Rudy Śląskiej. Kiedyś budowano nie patrząc na prawo własności, teraz musimy tego przestrzegać, co też jest zapisane w konstytucji. Jeżeli grunt chociaż w części nie jest uregulowany, to nie możemy inwestować. Możliwe są tylko remonty dokonywane w trybie awaryjnym.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Możemy w takich przypadkach tylko remontować zachowawczo, natomiast inwestycji nie mamy prawa prowadzić. Takie jest prawo. My staramy się, tam gdzie można, tworzyć wspólnoty mieszkaniowe.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Budynek przy ul. Łukowej 13-15 zarządzany jest na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta przez MPGM Sp. z o.o. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości w przedmiotowym budynku nie mogą zostać wyodrębnione i sprzedane lokale mieszkalne, nie może powstać wspólnota mieszkaniowa. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta w budynkach o nieuregulowanym stanie prawnym, jak również wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały opłacają czynsz naliczony zgodnie ze stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu. W latach poprzednich w budynku i jego otoczeniu Miasto wykonało następujące prace: remont kapitalny dachu, wymianę okien na klatce schodowej, drogę dojazdową do budynku oraz postawiono nowe urządzenia na placu zabaw.

Ul. Radoszowska, przejście do szkoły -  potrzeba sygnalizacji wywoławczej, Urząd Miasta odpowiedział negatywnie, wykonano tam jedynie pasy akustyczne.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Zasadność budowy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym przejściu dla pieszych rozpatrywana była przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2010 r. Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali wniosek w sprawie uzasadniając, że natężenie ruchu pojazdów i pieszych, nie uzasadniają budowy sygnalizacji świetlnej na nim. W związku z powyższym wykonano dodatkowe zabezpieczenia przejścia w postaci progów akustycznych, których odtworzenie planowane jest w okresie wiosennego odświeżenia oznakowania poziomego w mieście.

Ul. Lipowa 4a – za wysokie kwoty za centralne ogrzewanie, na dodatek jeszcze dopłaty. Jak to możliwe na Śląsku, skąd bierzemy węgiel?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Ceny określa Urząd Regulacji Energetyki, a utrzymanie sieci ciepłowniczej też kosztuje.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Przeanalizujemy z MPGM czy te podzielniki działają prawidłowo i czy prawidłowo są koszty dzielone na lokatorów. Myślę, że po szczegółowym rozeznaniu problemu będziemy mogli się spotkać w tej sprawie.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Budynek przy ul. Lipowej 4A jest ogrzewany przez ZEC S.A w Katowicach. Rozliczenie za dostarczoną energię cieplną następuje na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfy ciepła to zestawienie cen i stawek stosowanych dla grup odbiorców, którzy podzieleni są wg kryteriów: źródła ciepła, rodzaju nośnika ciepła oraz miejsca dostarczenia ciepła. W przesłanym do Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta przez ZEC S.A. w Katowicach taryfikatorze, nie stwierdzono znaczących rozbieżności cen pomiędzy ZEC-em, a innymi dostarczycielami energii cieplnej np. PEC Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Ul. Piłsudskiego 34  – po wymianie kanalizacji firma tak wylała asfalt, że budynek trzęsie się nie do zniesienia. Wiem, że nie ma pieniędzy, ale może firma w ramach reklamacji wymieni ten kawałek jezdni?
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Trwa procedura wydawania zezwolenia na realizację przebudowy ul. Średniej. Do tego czasu będzie ona utrzymywana jako droga o nawierzchni gruntowej. W lipcu bieżącego roku przeprowadzone zostały oględziny nawierzchni ul. Piłsudskiego, w trakcie których nie stwierdzono ubytków na wysokości posesji nr 30 – 38. W związku z tym zostały jedynie uszczelnione połączenia między „łatami” nawierzchni.

Ul. Średnia - pan prezydent Morek zna sprawę, zakaz zatrzymywania się. Poza tym uzupełnianie nawierzchni pomaga tylko na moment, remontu ulicy nie ma od lat.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej Jacek Morek: Propozycja zmiany znaku została wyjaśniona. Natomiast przesunięcie znaku nie poprawia ani nie utrudnia komunikacji, nie jest to tylko moja opinia, ale także Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Problemem nie jest znak, ale nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów. Sprawa jeszcze raz trafi na posiedzenie Komisji.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Trwa procedura wydawania zezwolenia na realizację przebudowę ul. Średniej. Do tego czasu będzie ona utrzymywana jako droga o nawierzchni gruntowej.

Ul. Wyzwolenia 115 – 117 - w niecce stoi woda, auta chlapią na dom, w Urzędzie Miasta odsyłano mnie bez odpowiedzi.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Powstanie zastoisk wodnych na wysokości posesji nr 113 - 117 spowodowane zostało na skutek ujawnienia się wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni terenu. W przedmiotowej sprawie Miasto, jako zarządca drogi, zawarło stosowną ugodę z Kompanią Węglową S.A. Oddział  KWK „Halemba – Wirek”, efektem czego była częściowa likwidacja zastoisk. Z uwagi na prowadzoną w ostatnich latach dalszą eksploatację górniczą, konfiguracja przedmiotowego terenu nadal ulegała i ulega zmianom, w wyniku czego następuje przemieszczanie się pozostałych rozlewisk. W porównaniu z sytuacją, jaka miała miejsce kilka lat temu, istniejące obecnie rozlewiska zmniejszyły swój zasięg oraz występują sezonowo i lokalnie. Po wystąpieniu opadów deszczu służby kopalniane oraz miejskie przeprowadzają wizje w terenie, aby stwierdzić rozmiary zastoisk usytuowanych na jezdni. Od zeszłego roku po opadach woda znajdowała się tylko przy samych krawężnikach ulicy. Zdaniem kopalni podstawową przyczyną ich występowania jest brak kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wód podczas opadów z tego rejonu ulicy Wyzwolenia oraz bezpośrednie odprowadzenie na pas drogowy wód opadowych z przyległych posesji.
Ponadto docelowe rozwiązanie (proponowane przez projektantów), czyli wybudowanie kanalizacji deszczowej skierowanej do potoku Bielszowickiego wymaga ingerencji w tereny prywatne, co nie znajduje akceptacji właścicieli nieruchomości.

Ul. Jagiełły - 52 - lata czekamy na drogę, wreszcie w 2012 ma być robiona, mamy nadzieję, że powstanie.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Trwa procedura wydawania zezwolenia na realizację przebudowy ul. Jagiełły. Do tego czasu będzie ona utrzymywana w ramach remontów bieżących.

Straż Miejska - niech da spokój kierowcom parkującym w niedozwolonych miejscach na Wirku w czwartki. Podobnie przy Urzędzie Miasta, nie ma gdzie parkować.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Z tym możemy mieć problem, gdyż inni mieszkańcy chcą więcej interwencji Straży Miejskiej.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Od roku 2006 w centrum Nowego Bytomia Miasto wybudowało 9 nowych parkingów na około 250 miejsc postojowych. W rejonie terenów targowych w Wirku istnieje wystarczająca liczba miejsc parkingowych dla mieszkańców tego rejonu dzielnicy. Deficyt miejsc postojowych występuje tylko w czwartki, w związku ze zwiększonym ruchem pojazdów spoza dzielnicy i miasta.

Problem długów Miasta.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Kwestia odpowiedzialności poprzednich władz leży w gestii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ul. Tunkla za mostem - jak jest ulewa tworzą się zalewiska, nie da się przejść.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Wpusty uliczne zlokalizowane w tym rejonie są czyszczone systematycznie. Tworzące się zalewisko jest spowodowane krótkotrwałymi ponadnormatywnymi opadami deszczu, w trakcie których kanalizacja jest przeciążona.

Straż Miejska dzwoniła, czy mam wywożone śmieci jako prezes ogródków działkowych?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Straż Miejska pracuje, często uzupełnia Policję. W naszym mieście jest za mało policjantów – Ruda Śląska ma 32 wolne etaty w Policji.
Uzupełnia Straż Miejska: Obowiązek prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” (tekst jednolity) oraz wydana na jej podstawie uchwała Rady Miasta w sprawie utworzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Wskazane akty prawne zobowiązują właścicieli do zbierania odpadów z nieruchomości, gromadzenia ich w odpowiednich urządzeniach oraz zlecenia wywozu tych odpadów uprawnionym przez Prezydenta Miasta podmiotom gospodarczym. Do obowiązków właściciela należy także posiadanie umowy na wywóz odpadów oraz dowody za ich wywóz, co jest przedmiotem kontroli Straży Miejskiej.

Segregacja odpadów – dlaczego nie odbierają wielkich gabarytów czy urządzeń?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Sejm uchwalił „ustawę śmieciową”, korzystną i dla mieszkańców i dla władz samorządowych.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej Jacek Morek: Musi pan prezes negocjować z firmą prywatną, albo zapytać inną firmę o takie usługi.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Zgodnie z obwiązującym stanem prawnym obowiązkiem firmy prowadzącej odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości jest odbieranie wszystkich odpadów powstałych na terenie nieruchomości. Wobec powyższego o szczegóły wywozu tych odpadów należy zwrócić się do firmy, z którą właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę. Ponadto w zakresie wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta działają dwa punkty gdzie mieszkańcy miasta (osoby fizyczne) mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj.:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kokotek 33,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. przy ul. Piotra Skargi 87.

Rejon ul. Tunkla 10 to droga publiczna – jaki jest koszt wyrównania tego odcinka?
Uzupełnia Wydział Dróg i  Mostów: Koszt wykonania naprawy wewnętrznej drogi gruntowej na odcinku od ul. Tunkla do posesji nr 10 wynosi ok. 16 000 zł.

Ul. Brzozowa i Opolska – chodnik między dwoma wspólnotami. MPGM obciążył wspólnoty partycypowaniem w remoncie. A jest to droga, którą przemieszczają się wszyscy mieszkańcy okolicznych budynków. Chcielibyśmy, żeby Urząd Miasta też partycypował.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Schody będą naprawione, wspólnoty porozumiały się w tej sprawie. Będziemy starali się rozmawiać ze wspólnotą przy ul. Opolskiej 4, tak by także te schody były naprawione. Nie należy się jednak spodziewać by nastąpiło to ze środków Miasta - w sytuacji gdy podmiotem są wspólnoty, to do nich należy ten obowiązek.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z remontem chodnika tzw. „alejki” pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Kamiennej 31 (alejka znajduje się na działce tej Wspólnoty) a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kamiennej 29 (Wspólnota partycypować będzie w remoncie). W podobnej sytuacji są Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Opolskiej 6 (chodnik znajduje się na działce Wspólnoty) i przy ul. Brzozowej 11 (wspólnota będzie partycypować w remoncie). Wspólnoty mieszkaniowe oczekują na decyzję w sprawie wycinki drzew. Jeżeli chodzi o odcinek chodnika pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Opolskiej 4, a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Brzozowej 9, sprawa nie jest rozstrzygnięta. MPGM Sp.z o.o. planuje zwołać zebranie właścicieli nieruchomości wspólnej przy ul. Opolskiej 4 w sprawie wykonania remontu „alejki”. Wspólnota Mieszkaniowa Brzozowa 9 nie wyraziła zgody na partycypowanie w kosztach naprawy.

Jesteśmy zainteresowani spotkaniem w sprawie CO i zniszczonych ulic.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Zorganizujemy spotkanie na sali sesyjnej w sprawie CO, widać, że jest to istotny problem.
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Tematy te zostaną omówione na osobnym spotkaniu.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Dodatkowe spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Kochłowice odbyło się dnia 07.07.2011r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Ul. Średnia – był sklep, jest bank, a dojazdu nie ma. Są inne sklepy. Czy to ozdoba rynku?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: To teren prywatny, my możemy tylko sprawdzić, czy są odprowadzane podatki.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Na ulicy Średniej nie ma banków.

Ul. Jagiełły – czy będzie robiona w tym roku?
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej Jacek Morek: Ulica będzie naprawiona.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Trwa procedura wydawania zezwolenia na realizację przebudowy ul. Jagiełły. Do tego czasu będzie ona utrzymywana w ramach remontów bieżących.

4 maja napisałem do Pani Prezydent, do tej pory nie dostałem odpowiedzi. Pięć posesji przy ul. Malinowej 2, 4, 6, 6a i ul. Wyzwolenia 72a - problem wycieku ze studzienki kanalizacyjnej.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki nieruchomościami Michał Pierończyk: Pismo trafiło do mnie, w tej chwili nie potrafię powiedzieć, co na to PWiK. Odpowiemy Panu w następnych dniach.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Odpowiedź zainteresowanej stronie została udzielona pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. znak: KKS.6324.1.33.2011. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej zadeklarowało, że problem zostanie rozwiązany w terminie do 12 miesięcy.

Kiedy pani prezydent do nas kolejny raz przyjedzie?
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Mam nadzieję, że takie spotkanie odbędzie się znowu wiosną, chcę spotykać się z mieszkańcami. Kochłowice to dla mnie szczególna dzielnica, otrzymałam tu bardzo dużo głosów.

Rynek, OTI – nic z tego nie mamy. Za wielkie miliony występy w Nowym Bytomiu i Wirku, a w Kochłowicach cisza. Zróbcie spotkanie w parku przy dworcu...
Odpowiadała Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic: Nie mogę odpowiadać za decyzje poprzednika. Na razie byłam mocno zajęta sprawami finansów, ale jest pomysł na koncerty dla starszych mieszkańców. Pan radny Wyciślik może potwierdzić, że jego brat, śpiewak operowy, nieodpłatnie chce tu koncertować. Planujemy to na jesień.

Czy będzie zamiatana ulica przed sanktuarium?
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ulica sprzątana jest zgodnie z umową zawartą przez Miasto z wykonawcą. Odcinek przed Sanktuarium wymaga sprzątania ręcznego. Nieprawidłowości w oczyszczaniu ulicy można zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub osobiście do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na bezpłatny numer telefonu 0800 158 800 czynny całą dobę.

Ul. Wirecka – jak deszcz pada mamy tam 17 jezior.
Odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ulica Wirecka podlegała oraz nadal podlega w przeważającej części wpływom eksploatacji górniczej. Na wnioski Urzędu Miasta Przedsiębiorca górniczy na bieżąco usuwa uszkodzenia spowodowane ruchem zakładu górniczego. Ponadto niezależnie od powyższego przyczyną powstania okresowych „jeziorek” jest również ukształtowanie terenu i ciążenie wody opadowej od ul. Wyzwolenia w dół do ul. Wireckiej.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Kompania Węglowa w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej przeprowadziła prace odtwarzające prawidłowe działanie rowów przydrożnych, korytek ściekowych oraz zabudowała dodatkowe wpusty uliczne na ul. Wireckiej.

Ul. Handlowa -  została wykonana kanalizacja, a gdzie syfony? P. Mańka powiedziała, że ci którzy nie mają kanalizacji, muszą zrobić ją we własnym zakresie.
Odpowiada Wydział Inwestycji: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Handlowej wybudowana została w 2005 roku. Miasto wybudowało główne ciągi kanalizacyjne, natomiast podłączenie się do kanalizacji jest po stronie właścicieli poszczególnych nieruchomości. O warunki przyłączenia należy każdorazowo wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przyłączenie kanalizacyjne właściciele nieruchomości są zobowiązani wykonać we własnym zakresie.

Ul. Wyzwolenia 74 – kiedy będą zrobione chodniki po wymianie rur, bo można sobie nogi połamać.
Odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta  ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej Jacek Morek: Firma wykonująca prace musi po nich odtworzyć chodniki.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Wyzwolenia 74 – od 2004 r. nie były prowadzone przy tej posesji żadne prace związane z wymianą rur. Remont chodnika uzależniony będzie od środków finansowych.