Spotkanie z mieszkańcami Kochłowic w 2012 r.

Przyszłość basenu Zdebel
Jest to obiekt w bardzo złym stanie technicznym. Koszt remontu byłby bardzo wysoki. Dlatego w tym roku Zdebel będzie jeszcze funkcjonował, natomiast w przyszłym roku będzie taniej dla miasta dofinansować mieszkańcom bilety w Aquadromie. Chcemy remontować basen odkryty przy ul. Ratowników. Nie będziemy w stanie utrzymać dwóch basenów odkrytych. Planujemy też w każdej dzielnicy ogródek jordanowski, dla Kochłowic wspólnie z Bykowiną na terenie dawnego basenu.

Ceny w Aquadromie
Jest opracowany cały cennik, który ma kilkadziesiąt pozycji i jest tak zróżnicowany, żeby każdy miał możliwość skorzystania z tej atrakcji, która go interesuje i zapłacenia tylko za ten fragment Aquadromu, z którego będzie korzystał. Ceny będą atrakcyjne w porównaniu z parkami wodnymi, które już działają.

Woda wyciekająca na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Kamiennej
W dniu 02.04.2012 do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące wycieku wody w rejonie skrzyżowania ulic Brzozowej i Kamiennej. Zgłoszenie zostało przekazane do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a po wskazaniu przez dyspozytora, że właścicielem sieci jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostało przekazane do PEC, gdzie zostało przyjęte do realizacji.
W związku ze zgłoszeniem wycieku wody w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej służby techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przeprowadziły w tym rejonie monitoring sieci wodociągowej z zastosowaniem posiadanego sprzętu specjalistycznego do badania nieszczelności sieci. Dodatkowo zostały wykonane wykopy kontrolne. W wyniku podjętych czynności nie stwierdzono awarii wodociągowej we wskazanym rejonie.

Oświetlenie dróg między osiedlami przy ul. Opolskiej i Brzozowej, dewastacje elewacji
Trwa duża akcja porządkowania relacji jeśli chodzi o właścicieli oświetlenia. Część oświetlenia została przekazana do Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, który później został przez państwo sprzedany Vattenfallowi. W tej chwili Vattenfall wycofał się z Polski i właścicielem tej infrastruktury jest Tauron. W związku z tym inwentaryzujemy słupy oświetleniowe, klosze, lampy. Wkrótce wrócimy do tematu gdzie możemy postawić oświetlenie, bo nie wszędzie to będzie możliwe. Jeżeli będzie możliwość techniczna i finansowa, oświetlenie wróci na te ulice. Ważne jest, kto jest właścicielem terenu.
Teren objęty zostanie prewencyjnym nadzorem służb patrolowych Straży Miejskiej celem ograniczenia występowania zjawisk patologicznych i kryminogennych.

Czy sprzedaż PEC wpłynie również na podwyżkę?
Cena ciepła zależy od Urzędu Regulacji Energetyki i jest z góry narzucana właścicielowi nitek ciepłowniczych.

Czy pojemniki do segregacji odpadów nie mogą znajdować się w jednym miejscu na osiedlu?
Mieszkańcy budynków zarządzanych przez spółkę zlokalizowanych na tzw. „Dolnym Osiedlu” w Kochłowicach mają możliwość korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych przy ul. Radoszowskiej 110 lub przy ul. Lipowej na wysokości budynków Łukowej 5, 7. Przy ul. Radoszowskiej 110 ze względu na ograniczone pole manewrowe dla samochodu, niezbędne przy opróżnianiu pojemników, ustawione są tylko 2 pojemniki. Jeden typu „dzwon” na szkło i drugi siatkowy na plastik. Przy ul. Łukowej ustawione są 3 pojemniki typu „dzwon”; na papier, na szkło, na plastik.

Bezpieczeństwo przy Szkole Podstawowej nr 20 – zbyt szybko jeżdżący kierowcy i widoczność ograniczona przez parkujące samochody.
W rejonie szkoły przeprowadzane będą kontrole celem ograniczenia łamania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

Mało użyteczna odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej potrzebnej do pracy dyplomowej.
Mieszkanka dzielnicy Kochłowice zwróciła się z prośbą o udostępnienie „dokumentacji dotyczącej finansów miejskich w Rudzie Śląskiej oraz planu naprawczego i jego realizacji na przestrzeni lat 2006 – 2012” informując, iż dane te są jej niezbędne do napisania pracy licencjackiej pt.: „Analiza progresji zadłużenia oraz realizacji planu naprawczego na przykładzie miasta Ruda Śląska w latach 2006 – 2012”.
W odpowiedzi została poproszona o sprecyzowanie zakresu wymaganych przez nią informacji, przy uwzględnieniu, że duży zakres danych dotyczących finansów Miasta Ruda Śląska dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w menu przedmiotowym w katalogu „Majątek, Budżet, Finanse i Podatki” pod adresem www.rudaslaska.bip.info.pl.
Została także poproszona o uściślenie zagadnienia „plan naprawczy na lata 2006-2012”, bowiem w BIP w katalogu Rada Miasta/Uchwały Rady Miasta udostępniona jest uchwała Rady Miasta Nr 1128/LXIV/2010 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu racjonalizacji wydatków i zwiększenia dochodów budżetu Miasta Ruda Śląska"; dokument ten można postrzegać jako plan naprawczy finansów Miasta, jednak nie obejmuje on okresu jaki został wskazany w piśmie.
Dodatkowo mieszkankę poinformowano, że dla uzyskania pożądanych informacji nie jest wystarczające podanie tytułu pracy pisemnej, gdyż Urząd Miasta nie posiada opracowania na temat podany w piśmie. W celu uzyskania informacji niezbędne jest przygotowanie przez wnioskodawcę listy oczekiwanych dokumentów lub przynajmniej podanie wykazu zagadnień będących przedmiotem jego zainteresowań.
Mieszkanka została także poinformowana, iż celem jak najszybszego pozyskania informacji może skontaktować się bezpośrednio z panią Wiolettą Rak, Zastępcą Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta, bowiem informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wulgarne na napisy na nowych elewacjach na osiedlu przy kopalni „Polska-Wirek”
Prosimy o informowanie, kto malował graffiti. Możemy wtedy nałożyć mandat, a osoba która wskaże sprawcę dostaje nagrodę.

Zanieczyszczenia pozostawiane przez psy
Właścicielom psów trzeba zwracać uwagę. Jeśli ktoś chce mieć psa, to musi po nim posprzątać.

Czy to prawda, że Szkoła Podstawowa nr 21 będzie zlikwidowana?
Nie było, nie ma i nie będzie takiego zamiaru.

Jaki jest sens ponownych pomiarów terenów w rejonie ul. Tunkla i Moniuszki?
Pomiary sytuacyjne na terenie ogrodów działkowych w rejonie ulic Tunkla i Moniuszki dokonywane są na zlecenie miasta Ruda Śląska, powyższe spowodowane jest koniecznością aktualizacji mapy zasadniczej na przedmiotowym terenie.
Ogrody działkowe pomimo swojego długoletniego istnienia nie są ujawnione na mapie. Pomiar aktualnej sytuacji pozwoli na weryfikację i określenie prawidłowej powierzchni dzierżaw a w przyszłości przedmiotowe działania pozwolą na prawidłowe zinwentaryzowanie terenów własności miasta oddanych w długoletnia dzierżawę, bądź w najem.
Grunt podlegający aktualizacji mapy oddany został w dzierżawę na okres dziewięciu lat.

Długie kolejki przy opłacaniu podatków
Wdrażamy zintegrowany system informatyczny, stąd opóźnienia, za które przepraszamy. 14-dniowy termin obowiązuje od momentu otrzymania decyzji. Namawiamy do płacenia drogą internetową. Do kasy przychodziły też osoby, które nie miały jeszcze decyzji. Kończymy już wprowadzanie tego systemu i w jednym okienku będzie można wszystko załatwić. Planujemy też miejsce internetowe w urzędzie, gdzie można będzie przy pomocy pracownika zapłacić podatek.
Urząd Miasta Ruda Śląska dysponuje 7 stanowiskami kasowymi, każda kasjerka jest w stanie przyjąć każdy rodzaj wpłaty. Mieszkańcy stojąc w jednej kolejce (jedną kolejkę obsługuje kilka stanowisk kasowych - "okienek") mogą wpłacić każdego rodzaju należność. W pomieszczeniu kas otwarto również dodatkowe stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości. Jest ono przeznaczone dla osób, które przyszły dokonać opłat, a nie otrzymały jeszcze decyzji i wyrażą chęć dokonania opłaty na miejscu.

Zły stan dojazdu do basenu krytego w Nowym Bytomiu
Wydział Dróg i Mostów ma ograniczone możliwości osobowe, drogowców pozyskać jest bardzo trudno, a wynagrodzenia w urzędzie nie są wysokie. Ograniczeniem są też kwestie własności.

Czy wykonawcy modernizacji nawierzchni dróg udzielają gwarancji?
Prace wykonane w ramach remontów bieżących objęte są dwuletnią gwarancją, natomiast inne inwestycje drogowe zazwyczaj dłuższą, ustalaną indywidualnie dla każdej umowy.

Czy można ograniczyć ruch ciężarówek po ulicach Kochłowic, szczególnie Oświęcimskiej i Radoszowskiej?
Nie mamy takiego mechanizmu. Byłoby to niesamowicie trudne, bo często są to drogi dojazdowe do autostrady czy Drogowej Trasy Średnicowej. Czym innym jest kontrola tonażu pojazdów, ale aby rozpocząć współpracę z Inspekcją Transportu Samochodowego musielibyśmy przygotować odpowiednie parkingi z wagą.

Nieprzyjemne zapachy na ul. Piłsudskiego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie odnotowało zgłoszeń dotyczących uciążliwości zapachowych w rejonie ul. Piłsudskiego. Służby techniczne Przedsiębiorstwa przeprowadziły monitoring sieci kanalizacyjnej na odcinku od skrzyżowania ul. Oświęcimskiej i ul. Piłsudskiego do końca ul. Piłsudskiego, tj. do budynku przy nr 227. Nie stwierdzono występowania uciążliwych zapachów w tym rejonie. Ponadto należy zaznaczyć, że kanalizacja w ul. Piłsudskiego jest ogólnospławna, tzn. obsługuje również odwodnienie nawierzchni asfaltowej poprzez wpusty drogowe. W sytuacji, gdy wpusty te nie posiadają syfonów, mogą w określonych warunkach pogodowych, wydostawać się nimi przykre zapachy. Wpusty drogowe stanowią element drogi i nie są eksploatowane przez Przedsiębiorstwo.

Ul. Oświęcimska – brak wody przez dwa tygodnie w lutym z powodu zamarzniętego wodociągu
W wyniku skrajnie trudnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, z jakimi nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie 20 lat (długotrwałe silne mrozy przy braku pokrywy śnieżnej), wodociąg w rejonie ulicy Oświęcimskiej znalazł się w strefie zamarzania gruntu i uległ zamarznięciu. Aby nie dopuścić w przyszłości do podobnej sytuacji Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wymianie w najbliższym czasie przedmiotowego wodociągu. W chwili obecnej trwają czynności związane z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej.

Zły stan ul. Radoszowskiej
Nawierzchnia ul. Radoszowskiej utrzymywana jest w ramach remontów bieżących. Na remont kapitalny nie zostały zabezpieczone środki w budżecie miasta.

Miejsca parkingowe od ul. Wschodniej
Trwają analizy, gdzie taki parking można zlokalizować. Parkingów w centrum Kochłowic jest dość sporo, natomiast w miejscach, gdzie mieszkańcy chcieliby je, nie można ich budować z powodu przepisów prawa.

Ul. Dzierżonia – potrzeba utwardzenia. Czy można postawić znak umożliwiający mi dojazd samochodem ciężarowym do posesji mimo zakazu?
Inwentaryzujemy drogi w naszym mieście, a ich stan jest bardzo zły. Nie jesteśmy w stanie zrobić od razu wszystkiego.
Przeprowadzono kontrolę oznakowania na ulicy Dzierżonia, temat jego zmiany zostanie przedstawiony na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Miejsca parkingowe w rejonie poczty przy ul. Radoszowskiej
Z uwagi na istniejący w rejonie urzędu pocztowego układ drogowy nie jest możliwe wykonanie w tym miejscu miejsc parkingowych. W lipcu 2011 r. skierowane zostało pismo do urzędu pocztowego z prośbą o udostępnienie klientom poczty miejsc postojowych na terenie poczty. Centrum Poczty Polskiej Oddział rejonowy w Chorzowie nie wyraziło zgody, argumentując to koniecznością zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego.

Optymalizacja oświetlenia ul. Wyzwolenia
Pracownik odpowiedzialny za eksploatację infrastruktury oświetleniowej na terenie Rudy Śląskiej skoryguje działanie sterowników w szafach oświetlenia ulicznego odpowiedzialnych za załączanie i wyłączanie oświetlenia na ulicy Wyzwolenia i bocznych dla każdego dnia roku w ten sposób, że będzie one zgodne z czasami wschodu i zachodu słońca.

Przegląd i czyszczenie wpustów ulicznych
Zostały rozpoczęte prace polegające na pozimowym czyszczeniu wpustów deszczowych wraz z jednoczesnym sprawdzeniem ich stanu technicznego. Pozwoli to na wytypowanie wpustów przeznaczonych do naprawy lub remontu.

Ul. Radoszowska – brak chaszcze i śmieci przy przychodni i poczcie
Właściciel terenu umiejscowionego przy przychodni został zobowiązany przez strażnika dzielnicowego do uporządkowania działki z terminem do dnia 16 maja 2012 r. W rejonie poczty nie ujawniono nieprawidłowości.

Czy można parkować na zieleńcach wzdłuż dróg?
Oczywiście na zieleńcach parkować nie wolno.

Zatkane studzienki kanalizacyjne
W zeszłym roku musieliśmy zrezygnować z firm eksploatujących studzienki, bo nie było na to pieniędzy. W tym roku umowy są podpisane. Rzeczywiście nie ma przepisu, reguluje to zdrowy rozsądek. W razie potrzeby można zgłaszać interwencje pod bezpłatnym numerem 800-158-800.

Ul. Łukowa 11 -13 – zły stan chodnika między blokami
Chodnik pomiędzy budynkami przy ul. Łukowej 9-11 a ul. Łukowej 13-15 położony jest na nieruchomościach stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Łukowej 9-11 oraz własność Miasta Ruda Śląska. Wobec powyższego remont chodnika winien być sfinansowany zgodnie z posiadanym udziałem ze środków ww. wspólnoty w ramach funduszu remontowego oraz Miasta. Na zebraniu wspólnoty w dniu 05.03.2012 roku właściciele zobowiązali zarządcę do przygotowania kosztorysu na wykonanie remontu chodnika pomiędzy ww. budynkami oraz wystąpienia do Miasta z pismem w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodnika. Realizacja zadania jest jednak ściśle uzależniona od możliwości finansowych Miasta w ramach środków przeznaczonych na małą architekturę.

Ul. Bończyka – nieuregulowana sprawa gruntowa, sąsiedzi zajmują połowę pasa drogowego
Sprawa została załatwiona ugodowo, sąsiedzi zobowiązali się do przesunięcia ogrodzenia działki w ciągu dwóch tygodni.

Czy możliwe jest oświetlenie ul. Bończyka?
Z uwagi na ograniczone środki w budżecie Miasto nie przewiduje budowy oświetlenia tej ulicy w bieżącym roku. Ewentualne uwzględnienie propozycji w latach kolejnych będzie zależało od sytuacji finansowej.

Niebezpieczny w wjazd z ul. Radoszowskiej na ul. Wschodnią 13, samochody zaparkowane po prawej stronie ul. Wschodniej tarasują drogę
W trakcie kontroli nie ujawniono tamowania lub utrudniania przejazdu na ulicy Wschodniej 13. Wskazany rejon będzie doraźnie kontrolowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej celem przeciwdziałania ewentualnym utrudnieniom w ruchu drogowym.

Miejsca parkingowe przy ul. Radoszowskiej
Nie w każdym miejscu może powstać parking, są przepisy, które musimy stosować bezwzględnie,

Wrak na parkingu przy ul. Łukasiewicza
Właściciel prawdopodobnie nie przebywa w Polsce, sprawa jest w sądzie. Czekamy na orzeczenie sądu żeby ten samochód odholować.

Ul. Łukasiewicza – przy wjeździe bardzo zła widoczność
Temat zostanie poruszony na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ul. Łukasiewicza – zbyt szybka jazda kierowców
Zmieniły się przepisy, pojawiły się pewne formalności zanim Straż Miejska może stanąć z fotoradarem, jesteśmy w trakcie ich załatwiania. W chwili obecnej możemy poinformować Policję.

Brak koszy na psie odchody
Kosze na psie odchody zlokalizowane są w niektórych parkach i na niektórych zieleńcach będących w stałym utrzymaniu przez Miasto. W chwili obecnej Miasto nie planuje zakupu nowych koszy na psie odchody. Worki z odchodami można wrzucać do normalnego kosza na odpady. Zakupione kosze na odpady w kształcie głowy psa (asiki) zostały w większej części zdewastowane.

Dlaczego miasto sprzedaje grunty, a nie oddaje w użytkowanie wieczyste? Czy aby pozyskać inwestorów planowane jest przygotowanie, uzbrojenie tych gruntów?
Najlepsze tereny zostały już sprzedane. Obecnie przygotowujemy system dróg i odwodnienie terenów. Nie jesteśmy jednak w stanie od razu usunąć wieloletnich zaniedbań.
Pozyskujemy też środki na przygotowanie terenów. Inwestorzy preferują prawo własności, zwłaszcza zagraniczni, którzy nie znają formy użytkowania wieczystego.

Zanieczyszczona ul. Nasypowa
Jesienią ubiegłego roku były sprzątane dzikie wysypiska przy ul. Nasypowej. W kwietniu br. tereny przy ul. Nasypowej były sprzątane w ramach akcji „Święto Ziemi”.
Teren od strony ulicy Księdza Tunkla jest wysprzątany. Aktualnie trwają czynności by pozostałe zanieczyszczone miejsca wysprzątać w współpracy z MOPS w ramach wykonywania prac użytecznie społecznych.

Ul. Bisty – problem z nawierzchnią, oświetleniem oraz nawierzchnią chodnika
Znajdujące się na ulicy Bisty słupy oświetleniowe są nieczynne i nie są własnością miasta Ruda Śląska. Stan techniczny przedmiotowego oświetlenia nie pozwala na jego uruchomienie. W związku z powyższym, aby oświetlić przedmiotową ulicę należy w pierwszej kolejności opracować dokumentację projektową. Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Bisty została umieszczona w propozycjach do realizacji w ramach zadań z zakresu oświetlenia ulicznego. Ze względu na ograniczone środki finansowe kompleksowa realizacja zadań z zakresu oświetlenia ulicznego wykonywana jest sukcesywnie w zależności od gęstości zamieszkania terenów przyległych do danej drogi.

Zły stan chodników wzdłuż ul. Oświęcimskiej
Chodniki utrzymywane są w ramach remontów bieżących. W związku z tym, że w mieście jest wiele chodników o nawierzchni asfaltowej luz ze starych, zniszczonych płytek betonowych, zmiana nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej uzależniona jest od środków finansowych.

Ul. Grobla Kolejowa - róg ul. Mazowieckiej zaczyna być składowiskiem śmieci, a to dobre miejsce na plac zabaw
Teren jest własnością prywatną.

Organizacja komunikacji miejskiej
Wszelkie uwagi i sugestie w takich sprawach należy kierować do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

Czy możliwe jest wykonanie przejścia dla pieszych między posesjami przy ul. Tunkla 61 – 34?
Zasadność wyznaczenia przejścia dla pieszych w tym rejonie rozpatrywana była przez członków Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podczas posiedzenia, które odbyło się 14 lipca 2011r.
„Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali możliwość wykonania przejścia dla pieszych w przedmiotowym rejonie uzasadniając, że jednym z warunków jakie muszą zostać spełnione dla wyznaczenia przejścia dla pieszych jest zauważalne zapotrzebowanie na nie, tj. duże natężenie ruchu pieszego, co nie znajduje potwierdzenia na ul. Ks. Tunkla, w rejonie Jaskini Solnej. Jednocześnie wykonanie przejścia dla pieszych we wskazanym rejonie niosłoby również za sobą konieczność demontażu części ciągu parawanów biegnących wzdłuż zachodniej strony jezdni ul. Ks. Tunkla, co przyczyniłoby się do zalewania elewacji któregoś z budynków i spotkałoby się z niezadowoleniem jego właściciela”.