Bezpieczna Ruda Śląska

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzi w skład  Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zostało utworzone we wrześniu 2007 roku na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr PC.OC.0151-9/07.

Jest to typowa służba dyżurna (dyspozytorska), która wcześniej pełniła rolę Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta. Przekształcenie ODPM w CZK wynikało z wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która to ustawa zobligowała starostów oraz prezydentów miast do utworzenia tego typu komórki.

Zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego:
- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
- realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
- zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie działań w zakresie wspomagania działań ratowniczych.

CZK realizuje również zadania przewidziane wcześniej dla dla Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta tj. przyjmowanie zgłoszeń i interwencji mieszkańców dotyczących działalności administracji publicznej oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej takich jak: awarie oświetlenia ulicznego, utrudnienia w ruchu drogowym (budowa, remonty, oznakowanie) szkody spowodowane eksploatacją górniczą i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Interwencje oraz zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę pod niżej wymienionymi numerami  telefonów: 800 – 158 – 800 (bezpłatna infolinia), 32 2486 – 358, 603 – 880 – 887 (przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które zgłaszają interwencje za pomocą sms-a).

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Obecny skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego został powołany Zarządzaniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.58.2017  z dnia 18 września 2017 r.  w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Struktura organizacyjna zespołu przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący zespołu – Prezydent Miasta,
 2. Członkowie - koordynatorzy funkcyjni:
  • koordynator programów kryzysowych - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  • koordynator ratownictwa - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej,
  • koordynator bezpieczeństwa i porządku publicznego - Komendant Miejski Policji,
  • koordynator ochrony środowiska i rolnictwa – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa,
  • koordynator zabezpieczenia medycznego – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
  • koordynator pomocy humanitarnej i społecznej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • koordynator pomocy psychologicznej - Dyrektor Noclegowni Miejskich,
  • koordynator zabezpieczenia sanitarnego – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej,
  • koordynator zabezpieczenia weterynaryjnego – Powiatowy Inspektor Weterynarii,
  • koordynator polityki informacyjnej – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta,
  • koordynator ewakuacji – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  • koordynator ochrony infrastruktury – pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • koordynator alarmowania, wykrywania zagrożeń i usuwania ich skutków – pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  • koordynator zabezpieczenia logistycznego i wsparcia - pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska.
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 4. Opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska.

Oprócz wyżej wymienionych zadań należących do wyłącznej kompetencji Zespołu, Zespół podejmuje działania z Prezydentem Miasta takie jak:

 1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta.
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska”,
  • realizacja zaleceń do „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska”.
 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Ruda Śląska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.