Gościsz obywatela Ukrainy? Pamiętaj!

2022-08-02

Blisko 3 mln zł wypłacono rudzianom, którzy w swoich domach goszczą uchodźców zza wschodniej granicy. Wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Oznacza to, że jeśli uchodźca przebywa w naszym domu w lipcu, mamy czas do końca sierpnia, by złożyć odpowiedni dokument. W przypadku niedopilnowania tego terminu wniosek nie będzie rozpatrzony.

Każdej osobie, która na własny koszt zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy należy się świadczenie pieniężne. Wynosi ono 40 zł za osobę na każdy dzień i może obejmować w sumie maksymalnie 120 dni, choć w szczególnych przypadkach okres ten jest wydłużany. Okres 120 dni jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski. Zwrot kosztów obejmuje okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wypłacane jest z dołu, czyli po upływie danego miesiąca.

W sprawie przyznania świadczenia nie wydaje się decyzji administracyjnej. – Po pozytywnej weryfikacji wniosku na konto podane przez osobę goszczącą uchodźcę zostaje wykonany przelew – mówi Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. – Procedura jest więc bardzo uproszczona – dodaje. Trzeba podkreślić, że upoważnieni pracownicy urzędu mogą dokonywać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Jeśli zagrażają one życiu czy zdrowiu lub nie są zgodne z danymi podanymi we wniosku, miasto może odmówić wypłaty świadczenia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych - tel. 32 244 90 00, wew. 2360 lub 2320.

Z informacji przekazanych przez wojewodów wynika, że do połowy maja br. złożonych zostało ponad 190 tys. wniosków na kwotę blisko 822 mln złotych. W Rudzie Śląskiej do końca lipca br. złożono 952 wnioski i wypłacono prawie 3 mln złotych.

Miasto może też przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który: posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (w tym przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób), ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni), jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia (przysługuje za nią samą oraz jej każde małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12. miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci), samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko), jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

Jeśli z kolei podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu kwoty świadczenia. Może nastąpić to również w przypadku, gdy zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

By usprawnić procedurę przyznania świadczenia 40 zł wnioskodawca powinien dołączyć wszystkie niezbędne informacje, w szczególności nr PESEL, jak również dokument potwierdzający termin przekroczenia granicy przez osobę ujętą w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, czyli kserokopię strony paszportu z imieniem i nazwiskiem oraz datą przekroczenia granicy.

Przypomnijmy, że uchodźca może ubiegać się numer PESEL, którego proces nadawania został uruchomiony już w marcu br. W Rudzie Śląskiej rejestracji można dokonać w budynku „B” Urzędu Miasta przy ul. Niedurnego 46 (poniedziałek - środa: 8:00-16:00, czwartek: 10:00-18:00, piątek: 8:00-14:00). Od 14 marca do końca lipca br. w naszym mieście nadano PESEL 1863 uchodźcom z Ukrainy. Informacja o zasadach jego nadawania znajduje się tutaj.

Jak wspomniano wyżej, do wniosku należy załączyć zaświadczenie Straży Granicznej o terminie przekroczenia granicy wraz z odciskiem stempla w paszporcie uchodźcy z datą od 24 lutego 2022 roku. Jeśli formalności w tym zakresie nie zostały dopełnione, należy za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwrócić się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z wnioskiem o weryfikację uchodźcy.

Przypomnijmy, że obywatele Ukrainy mogą ubiegać się również o jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 w Dziale Obsługi Klienta na parterze budynku od poniedziałku do piątku między godz. 9:00 a 12:00. Do końca lipca skorzystało z tej pomocy 1776 osób, którym wypłacono w sumie 532 800 złotych.

Uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć schronienie w kwaterach prywatnych oraz punktach przygotowanych przez miasto. Od 24 lutego br. z tych pierwszych skorzystało lub nadal korzysta 479 osób. Z kolei z lokali przygotowanych przez miasto – 506. Obecnie w miejskich punktach przebywa w sumie 62 uchodźców. Udostępniane są im miejsca w „Twoim Hostelu”, jednym z budynków Huty „Pokój” odpowiednio dostosowanym do potrzeb mieszkańców oraz w ośrodku Najświętsze Serce Pana Jezusa. 6 uchodźców korzysta z mieszkań chronionych, a 29 przebywa w 5 lokalach użyczonych przez miasto.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na specjalnej stronie rządowej, a także na Ruda dla Ukrainy. Działa też specjalna strona rządowa Pomagam Ukrainie, która przeznaczona jest zarówno dla uchodźców, jak i osób, które chcą pomagać. Jeśli ktoś z mieszkańców ma możliwość udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy, może przesłać zgłoszenie na adres pomoc.ukrainie@ruda-sl.pl. W wiadomości należy podać swoje dane kontaktowe, liczbę osób, które mogą liczyć na schronienie oraz to, w co ewentualnie można doposażyć lokal, w którym zamieszkają uchodźcy.