Projekty tzw. "miękkie"

Kapitał Ludzki logo

EFS logo       Comenius logo

Nazwa projektu: SMS – Specyficzne Marketingowe Strategie

Beneficjent: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
Program: Uczenie się przez całe życie – Grundtvig 2

Program Grundtvig dotyczył ogólnej, niezawodnej edukacji osób dorosłych i skierowany był do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ich słuchaczy i pracowników.
W czasie realizacji projektu wymieniano doświadczenia w zakresie różnorodnych strategii marketingowych i rekrutacji stosowanych przez instytucje kształcenia dorosłych w celu włączenia do grona słuchaczy osób dla których kontynuacja edukacji jest szansą na poprawę sytuacji życiowej.   Zorganizowano kilka konferencji, podczas których instytucje goszczące partnerów zagranicznych prezentowały i omawiały swoje strategie marketingowe.

Wartość całkowita: 8185 euro

Dofinansowanie : 8185 euro

 

Nazwa projektu: Przez kuchnię do Europy

Beneficjent: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1

Projekt był adresowany do kobiet i mężczyzn pozostających w stosunku pracy, którzy poza godzinami pracy chcieli podwyższyć swoje umiejętności kulinarne. W ramach szkolenia, w zależności od posiadanych już kwalifikacji, można było zdobyć jeden z trzech niżej wymienionych zawodów:
- Pomocnik kucharza
- Kucharz
- Kuchmistrz

Wartość całkowita:  978 926,00 zł

Dofinansowanie: 734 194,50 zł

 

Nazwa projektu: Twój Image – Twój Sukces

Beneficjent: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1

Projekt skierowany był dla 180 osób ( kobiet i mężczyzn), zameldowanych w województwie śląskim, które poza godzinami pracy chcieli podwyższać swoje umiejętności w branży fryzjerskiej. W ramach projektu "Twój image - Twój sukces" były przeprowadzone szkolenia i warsztaty. Zajęcia były prowadzone w oparciu o program modułowy, który obejmował zajęcia m.in.: przepisy BHP, podstawy specjalistycznego języka angielskiego w branży fryzjerskiej, zajęcia na wskaźnikach z wykorzystaniem komputera.

Wartość całkowita: 1 321 553,00 zł

Dofinansowanie: 991 164,75 zł

 

Nazwa projektu: Pomysł na sukces. Bezrobotna młodzież wkracza na rynek pracy

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.2

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 293 osobowej grupy bezrobotnej młodzieży do 25 r.ż. legitymującej się wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim bądź wyższym i absolwentów wyższych uczelni do 27 r.ż z Rudy Śląskiej. Jego realizacja pozwoliła na wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w zakresie znalezienia i utrzymania zatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych działań:
I Moduł praktyczny składał się z dwóch ścieżek. Pierwsza uwzględniała udział młodzieży w grupowych warsztatach lub poradzie indywidualnej z doradcą zawodowym, podczas których prezentowane były m.in. metody poszukiwania ofert pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych czy prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Druga ścieżka zawierała elementy wsparcia skierowane do osób bez jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych, którym zaoferowano udział zarówno w ww. warsztatach lub poradzie indywidualnej, jak i w wielomodułowych szkoleniach zawodowych przygotowujących do pracy na stanowisku pracownika hurtowni lub pracownika handlowo-gastronomicznego.
W ramach II modułu - szkoleniowego osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego otrzymały szansę doskonalenia swoich umiejętności językowych podczas 4-miesięcznego szkolenia, uwzględniającego moduł zawodowy – pracownik biurowy z wykorzystaniem techniki firmy symulacyjnej.
III Moduł -przedsiębiorczy oferuje merytoryczne, praktyczne i finansowe wsparcie młodym osobom zainteresowanym założeniem własnej firmy.
Moduł IV pozwala młodym ludziom kształtować umiejętności interpersonalne podczas warsztatów lub porady indywidualnej.
W ramach V modułu 25 osób otrzyma wsparcie dotyczące efektywnego poruszania się po rynku pracy uczestnicząc w warsztatach pt. „Aktywni na rynku pracy” lub korzystając z porady indywidualnej.
Uzupełnieniem całego projektu są cykliczne spotkania z ekspertami i członkami Loży Katowickiej BCC, w trakcie których dzielą się oni informacjami i doświadczeniami, w tym m.in. jak prowadzić firmę, podjąć pracę za granicą, zorganizować wolontariat, itp. Ich celem jest ukazanie młodym ludziom różnych form aktywności zawodowej i zmotywowanie do działania.

Wartość całkowita 812 688,66 zł

Dofinansowanie 572 206,72 zł

 

Nazwa projektu: Rozwiń Skrzydła - program aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży.

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.2

Osoby młode mają szczególne problemy z zaistnieniem na rynku pracy. „Rozwiń Skrzydła - program aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży" był projektem skierowanym na rozwiązywanie ich problemów. Oferował on kompleksowe wsparcie skierowane właśnie do tej grupy osób bezrobotnych. Był realizowany w ramach działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten umożliwił grupie młodzieży wejście na rynek pracy i zdobycie na nim trwałego miejsca. Pomocą w ramach projektu objęto 322 osoby, zarejestrowane jako osoby bezrobotne do 25 roku życia, legitymujące się wykształceniem zawodowym, średnim lub wyższym oraz absolwenci wyższych uczelni do 27 roku życia.

Wartość całkowita: 1 537 516,41 zł

Dofinansowanie: 1 099 675,92 zł

 

Nazwa projektu: Praca z Pasją. Program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.2

Projekt ten miał na celu aktywizację zawodową osób będących bezrobotnymi przez okres min. 12 m-cy. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby bezrobotne otrzymały szansę na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, a tym samym wzmocniły swoja pozycję na lokalnym rynku pracy poprzez dopasowanie kwalifikacji do jego potrzeb. W projekcie wzięło udział 60 osób w wieku od 26 do 55 lat, z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim bądź wyższym.

Wartość całkowita: 330 029,40 zł

Dofinansowanie: 235 363,68 zł

 

Nazwa projektu: Powrót do Pracy. Program Aktywizacji Osób Długotrwale Bezrobotnych

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.3

Projekt miał za zadanie nie tylko pomóc w znalezieniu nowego miejsca pracy osobom bezrobotnym, ale również poprzez zmianę ich sytuacji zawodowej oferował wsparcie całym rodzinom, w których wszyscy dorośli członkowie bezskutecznie poszukiwali dla siebie zatrudnienia. 55 osób będących zarejestrowanych w Urzędzie w okresie od 12 do 24 miesięcy, należących do rodzin, w których nastąpiło zjawisko kumulacji bezrobocia, wzięło udział w tym projekcie, który był częścią wojewódzkiego programu „Szansa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Wartość całkowita: 100 600,00 zł.

Dofinansowanie: 100 600,00 zł.

 

Nazwa projektu: Kurs Praca. Steruj swoim życiem zawodowym.

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.2

Pomoc bezrobotnej młodzieży, jako grupie będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, jest jednym z priorytetowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Dlatego też staramy się poszerzyć standardowo oferowane tej grupie działania o wsparcie, jakim jest ona obejmowana w ramach specjalnie do niej kierowanych projektów. Możliwość objęcia młodzieży dodatkową pomocą dał projekt „Kurs Praca. Steruj swoim życiem zawodowym”. Był on częścią wojewódzkiego programu „Na Starcie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, a wartość tego wsparcia wyniosła 251100zł. Głównym celem, realizowanego do stycznia 2004 do maja 2005 r., projektu była aktywizacja zawodowa 84 młodych kobiet w wieku do 24 lat. Projekt pozwolił na sprawdzenie w praktyce skuteczności objęcia tej grupy dostosowanym do ich potrzeb, kompleksowym wsparciem. Działania te obejmowały pomoc w poruszaniu się po rynku pracy czy umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych dzięki poradnictwu zawodowemu, w formie warsztatów grupowych. Ponadto poprzez organizację staży zawodowych beneficjentom umożliwiono nabycie doświadczenia zawodowego dając im w ten sposób szansę pogłębienie lub nabycie nowych umiejętności pracowniczych. Ważnym wsparciem oferowanym uczestnikom projektu wpływającym na polepszenie kwalifikacji zawodowych były szkolenia zawodowe. Ponadto istotnym elementem było objęcie uczestników pomocą pośrednika pracy. W projekcie przewidziano także ścieżkę wsparcia dla osób chcących założyć własna firmę. Zainteresowane osoby po szkoleniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości, indywidualnym doradztwie i wypłacie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otworzyły swoje firmy. Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu „Kurs Praca. Steruj swoim życiem zawodowym” są wykorzystywane zarówno przy planowaniu i realizacji standardowych działań urzędu jak i tworzeniu kolejnych projektów skierowanych na poprawę sytuacji osób bezrobotnych.

Wartość całkowita: 251 100,00 zł

Dofinansowanie: 251 100,00 zł

 

Nazwa projektu: Krok w Przyszłość – projekt aktywizacji osób bezrobotnych

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.3

Celem projektu jest reintegracja zawodowa 439 osób bezrobotnych powyżej 25 r.ż. W ramach projektu zaplanowano sześć modułów, z których każdy gwarantuje kompleksowe wsparcie osobie bezrobotnej. Beneficjenci ostateczni biorący udział w I module objęci są wsparciem doradcy zawodowego, który podczas porady indywidualnej pomaga w ukształtowaniu efektywnego sposobu poruszania się po rynku pracy.
II moduł umożliwia 46 osobom założenie własnej firmy. Zainteresowane osoby mogą brać udział w szkoleniu z przedsiębiorczości wykorzystującym elementy firmy symulacyjnej.
Kolejny moduł III – umożliwia 13 osobom podjęcie zatrudnienia na mocy umowy trójstronnej. Grupa ta uczestniczyła w warsztatach z zakresu kształtowania własnych umiejętności interpersonalnych, a następnie zdobyła kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku spawacz.
Moduł IV, umożliwia zdobycie kwalifikacji do wykonywania pracy m.in. w charakterze operatora wózka widłowego, pracownika ochrony fizycznej, pracownika europejskiego, sprzedawcy.
Następny moduł V pomaga 11 kobietom zdobyć najlepsze kwalifikacje do pracy w kadrach. Ostatni moduł ma na celu powrót na rynek pracy osób w trudnej sytuacji m.in. z powodu ich długotrwałego bezrobocia.
Wszyscy uczestnicy projektu, którzy po zakończonych szkoleniach i przygotowaniach zawodowych nie znajdą zatrudnienia, uzyskają w tym zakresie pomoc pośrednika pracy.

Wartość całkowita: 1 231 426,02 zł

Dofinansowanie: 885 962,73 zł

 

Nazwa projektu: "START" - program aktywizacji młodzieży

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: PHARE 2002 – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu

Głównym celem projektu było zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania, szkoleń oraz umożliwienie zdobycia praktycznego. Grupą docelową była bezrobotna młodzież do 26 roku życia oraz bezrobotni absolwenci ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, jako głównych beneficjentów projektu.

Wartość całkowita: 124 999,98 euro

Dofinansowanie: 99 999,98 euro

 

Nazwa projektu: "OD NOWA program aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia"

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: PHARE 2003 – Spójność społeczno – gospodarcza

Projekt obejmował wsparciem szkoleniowym i doradczym 30 osób powyżej 50 roku życia chcących  założyć działalność gospodarczą.

Wartość całkowita: 152 334,27 euro

Dofinansowanie: 137 100,84 euro

 

Nazwa projektu: Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1

Celem projektu było udzielanie usług informacyjnych w lokalizacji Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w Siemianowicach Śląskich.

Wartość całkowita: 278 600,00 zł

Dofinansowanie: 278 600,00 zł

 

Nazwa projektu: Profit – linia pożyczek dla małych przedsiębiorstw

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2

Projekt polegał na dokapitalizowaniu istniejącego Funduszu Pożyczkowego. Pożyczki przeznaczone są dla mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój działalności gospodarczej.

Wartość całkowita: 7 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł

 

Nazwa projektu: Profit bis– linia pożyczek dla małych przedsiębiorstw

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2

Projekt polegał na dokapitalizowaniu istniejącego Funduszu Pożyczkowego. Pożyczki przeznaczone są dla mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój działalności gospodarczej.

Wartość całkowita: 4 300 000,00 zł

Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł

 

Nazwa projektu: Centrum Rozwoju Lokalnego północnej części województwa śląskiego

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: PHARE 2003 – Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.

Projekt był realizowany w celu zwiększenia wiedzy potencjalnych wnioskodawców o Europejskim Funduszu Społecznym oraz obejmował pomoc szkoleniową i doradczą na etapie przygotowania i realizacji projektów.

Wartość całkowita: 221 169,00 euro

Dofinansowanie: 199 052,10 euro

 

Nazwa projektu: Utworzenie Śląskiej Regionalnej Sieć Instytucji Doradczo – Szkoleniowych

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2

Projekt obejmuje sieci szkoleniowo-doradczej na terenie województwa śląskiego spośród organizacji działających w KSU oraz Śląskim Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości

Wartość całkowita: 244 500,00 zł

Dofinansowanie: 207 825,00 zł

 

Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji mającej na celu utworzenie Regionalnego Inkubatora Technologicznego "Nowa Myśl"

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.3

Celem projektu było opracowanie dokumentacji tj. biznes planu oraz raportu oddziaływania na środowisko Regionalnego Inkubatora Technologicznego „Nowa Myśl”

Wartość całkowita: 73 200,00 zł

Dofinansowanie: 52 500,00 zł

 

Nazwa projektu: Wsparcie inicjatyw gospodarczych w regionie. Aktywizacja małej przedsiębiorczości

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4

Celem projektu było wsparcie szkoleniowo-doradcze 30 osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą oraz wsparcie dotacją inwestycyjną i pomostową 15 osób podejmujących zakładających własną firmę.

Wartość całkowita: 657 515,20 zł

Dofinansowanie: 657 515,20 zł

 

Nazwa projektu: Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU

Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1

Celem projektu było udzielanie usług informacyjnych w lokalizacjach Lokalnych Punktów Konsultacyjnych w Gliwicach oraz Rudzie Śląskiej.

Wartość całkowita: 521 663,05 zł

Dofinansowanie: 521 663,05 zł

 

Nazwa projektu: Rudzki Żak

Beneficjent: Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2

Dotychczas odbyły się trzy edycje projektu kolejno w latach 2004, 2005 i 2006, a ich wartość w poszczególnych latach wyniosła odpowiednio
-   Rudzki Żak I  - wniosek został złożony we wrześniu 2005 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Projekt całkowicie sfinansowany ze środków zewnętrznych: dotacja z UE wyniosła 67 500 zł, budżet państwa – 22 500 zł.
-   Rudzki Żak II - wniosek został złożony w marcu 2006 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Całkowita wartość projektu 38 250 zł, z czego dotacja z UE wyniosła 26 403,97 zł, budżet państwa – 9 562,50 zł. Wkład własny miasta to 2 283,53 zł.
-   Rudzki Żak III- wniosek został złożony w lipcu 2006 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Całkowita wartość projektu 60 000 zł, z czego dotacja z UE wyniosła 40 343,76 zł, budżet państwa – 10 385,76 zł. Wkład własny miasta to 9 270,48 zł.

 

Nazwa projektu: Zostań przedsiębiorcą!

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.5

Celem projektu było udzielenie wsparcia merytorycznego (szkolenia, doradztwo) oraz finansowego (dotacje inwestycyjne i pomostowe) osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą.

Wartość całkowita: 258 634,32 zł

Dofinansowanie: 258 634,32 zł

 

Nazwa projektu: Vademecum menedżera

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3

Kluczowym założeniem projektu było wykształcenie w przedsiębiorstwach sektora MŚP zdolności adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych i szybkiego reagowania na potrzeby rynkowe. Projekt łączył zajęcia szkoleniowe z warsztatami, których głównym celem było wykształcenie praktycznych umiejętności menedżerskich.

Wartość całkowita: 62 077,69 zł

Dofinansowanie: 62 077,69 zł

 

Nazwa projektu: Kobieta aktywna – nie pasywna!

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.6

Projekt skierowany był do bezrobotnych kobiet, chcących powrócić na rynek pracy. Projekt obejmował przeprowadzenie cyklu szkoleń aktualizujących wiedzę z zakresu sprawnego poruszania się po rynku pracy i obsługi komputera oraz zajęcia w firmie symulacyjnej, czyli zmierzenie się z problemami i zadaniami z różnych dziedzin występującymi w rzeczywistym przedsiębiorstwie.

Wartość całkowita:77 127,20 zł

Dofinansowanie:77 127,20 zł

 

Nazwa projektu: ABC Przedsiębiorcy

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Poddziałanie 1.1.2

Projekt skierowany był do dwóch grup odbiorców: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą.
Dla tych grup organizowane były tematyczne spotkania, w tym spotkania branżowe oraz przeprowadzone zostało badanie ich zapotrzebowania na określone usługi doradcze. W ramach projektu zostały opracowane pomocne pakiety informacyjne z różnych zakresów tematycznych związanych z przedsiębiorczością.

Wartość całkowita:120 450,60 zł

Dofinansowanie: 114 451,20 zł

 

Nazwa projektu: IT-@ccess – szkolenia e-learningowe dla MŚP

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: INTERREG III C

Projekt ten - jako międzyregionalny program pilotażowy - miał na celu wprowadzenie e-learningu do MŚP z sektora opieki zdrowotnej i ochrony środowiska zlokalizowanych w trzech regionach (Śląsku, Północnej Nadrenii Westfalii, Nor Pas de Calais).

Wartość całkowita: 33 701,90 euro

Dofinansowanie: 28 646,62 euro

 

Nazwa projektu: I-Net-I

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: INTERREG III C

Projekt miał za zadanie rozwój współpracy międzyregionalnej inkubatorów umożliwiający szersze i pełniejsze spojrzenie na proces inkubacji oraz „wzajemne uczenie się od siebie” zagranicznych partnerów i korzystanie z własnych doświadczeń, a przez to stworzenie oferty bardziej komplementarnej, lepiej dopasowanej do rozpoznanych potrzeb start-up`ów.

Wartość całkowita: 35 534,30 euro

Dofinansowanie: 30 204,16 euro

 

Nazwa projektu: Wspomaganie zarządzania i funkcjonowania Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.3

Projekt służył przygotowaniu kadry Inkubatora Przedsiębiorczości do profesjonalnego zarządzania Inkubatorem Technologicznym i do świadczenia usług dla przyszłych beneficjentów Inkubatora Technologicznego.

Wartość całkowita:107 000,00 zł

Dofinansowanie:77 225,06 zł

 

Nazwa projektu: Sporządzenie dokumentacji mającej na celu utworzenie Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.3

Projekt umożliwił opracowanie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko dla Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego.

Wartość całkowita: 128 890,30 zł

Dofinansowanie: 112 835,62 zł

 

Nazwa projektu: Mainstreaming CSR among SMEs”  („Wzmacnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małych i średnich przedsiębiorców")

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: INTERREG III C

Głównymi zadaniami Projektu było przeprowadzenie pierwotnych i wtórnych badań, mających na celu identyfikację dobrych przykładów wykorzystania narzędzi CSR przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie Francji, Polski i Niemiec oraz upowszechnianie (poprzez działania promocyjne, szkolenia i spotkania) tych przykładów wśród MŚP.

Wartość całkowita: 11 000,00 euro

Dofinansowanie: 9 350,00 euro

 

Nazwa projektu: Europejski Plac Zabaw 06/07

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 13 w Rudzie Śląskiej
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 1.3.1

Wartość całkowita: 6 969 euro

Dofinansowanie: 5924 euro

 

Nazwa projektu: Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej cz. 1

Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1

Wartość całkowita: 428 843,23 zł

Dofinansowanie: 336 942,13 zł

 

Nazwa projektu: Making understood by means of arts

Miasto poszukując różnych możliwości wykorzystania szans związanych z procesem integracji europejskiej uczestniczyło w 2006 roku w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Town Twinning. Projekt ten polegał na zorganizowaniu spotkań obywateli miast partnerskich w celu wzmacniania kontaktów.
Przedmiotem projektu pod nazwą Poznajmy się dzięki sztuce było spotkanie młodzieży uczącej się w szkołach muzycznych, a gospodarzem było miasto Levice (Słowacja). W projekcie uczestniczyli młodzi mieszkańcy miast Namest na Hane (Czechy), Skierniewice i Ruda Śląska. Dofinansowanie objęło koszty pobytu i podróży uczestników spotkania.