Wydział Gospodarki Odpadami

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Kuberek

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3090, 3091, 3100, 3101, 3144


Zadania

 • prowadzenie działań informacyjnych w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz wydawanie zezwoleń z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z właściwością Wydziału,
 • wydawanie decyzji zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Miasta,
 • likwidacja „dzikich” wysypisk na terenach miejskich,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości deklarujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie spraw związanych
  z opłatami, ulgami w spłacie zobowiązań i z dochodzeniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • nadzór, kontrola oraz sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.