Indywidualne zamówienie - kontener na gruz

Mieszkańcy Rudy Śląskiej w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oddawać wytworzone odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Ponadto odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są jak dotychczas, tj. jeden raz w roku, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na indywidualne zamówienie składane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Zamówienie należy złożyć w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej 8, 41-700 Ruda Śląska, tel. 577-534-567.

Indywidualne zamówienie może złożyć:

  • w przypadku lokalu mieszkalnego w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej – posiadacz lokalu mieszkalnego,
  • w przypadku nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej – właściciel nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Zamówienie winno zawierać:

  • informację na temat adresu lokalu mieszkalnego bądź budynku jednorodzinnego, w którym wykonuje się remont,
  • miejsce podstawienia kontenera bądź worka na gruz typu BIG-BAG,
  • szacunkową ilość wytworzonych w trakcie prowadzonych prac odpadów celem doboru odpowiedniego kontenera lub worka typu BIG-BAG.