Mieszkańcy ocenią jakość życia w Rudzie Śląskiej

2017-08-22

Jak żyje się w Rudzie Śląskiej, jaki jest stan miejskiej infrastruktury, czy czujesz się bezpiecznie, jaki jest dostęp do służby zdrowia, jak spędzasz wolny czas, czy czujesz się dobrze poinformowany o miejskim życiu - o to zostaną m.in. zapytani mieszkańcy, studenci, uczniowie i przedsiębiorcy. Wyniki ankiet posłużą do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku. W badaniach będzie można wziąć udział od 23 sierpnia aż do końca września. Oceny życia w Rudzie Śląskiej będzie można dokonać za pomocą formularza elektronicznego, bądź tradycyjnie, wypełniając papierową ankietę.

Od czasu uchwalenia strategii minęły już trzy lata. W tym czasie zaszło wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie samorządu - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – W przygotowanej na potrzeby badań ankiecie zawarliśmy kilkanaście pytań dotyczących oceny życia w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy będą mogli m.in. ocenić jakość miejskiej komunikacji, stan infrastruktury sportowej oraz poziom czystości w mieście. Ponadto liczymy na to, że rudzianie wskażą nam te sfery życia w mieście, które wymagają poprawy oraz zaproponują konkretne rozwiązania - dodaje.

- Przeprowadzenie badań dotyczących jakości życia w mieście pozwoli na zebranie informacji, które wykorzystane zostaną przy opracowaniu diagnozy społeczno-gospodarczej miasta, która jest konieczna do przeprowadzenia aktualizacji całej strategii – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Elektroniczne wersje ankiet dostępne są tutaj:

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla uczniów/studentów

Ankieta dla mieszkańców

Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców wzięło udział w badaniu, dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie trzech wersji ankiety. Jedna dedykowana jest dla przedsiębiorców, druga dla uczniów i studentów, a trzecia dla wszystkich mieszkańców miasta. Samo wypełnienie formularza nie jest skomplikowane i zajmuje maksymalnie kilka minut – informuje Aleksandra Kruszewska z Wydziału Rozwoju Miasta.

Oprócz wersji on-line ankiety miasto przygotowało tradycyjne papierowe formularze, które pobrać będzie można w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, rejonach eksploatacji budynków MPGM TBS, a także siedzibie PWiK przy ul. Pokoju. Mieszkańcy na udział w badaniu będą mieli czas do 30 września br. - Do tego dnia ankiety można wypełniać za pośrednictwem strony internetowej, natomiast papierowe formularze można składać w tych samych punktach, w których będą one dystrybuowane – tłumaczy Aleksandra Kruszewska.

Przypomnijmy, że przyjęta w 2014 r. rudzka strategia, obejmująca swoim zakresem aż 17 lat, podlega dorocznemu procesowi monitorowania oraz okresowemu przeglądowi. Ten ostatni miał miejsce w 2016 r. – W trakcie prowadzonej analizy wyraźnie można było zaobserwować zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym i społeczno - gospodarczym. Wpłynęły one na funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie również na realizację samej strategii – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Najważniejsze modyfikacje wpływające na strategię dotyczą tzw. otoczenia zewnętrznego. - Wymienić tu należy zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w górnictwie. Utworzona została Polska Grupa Górnicza, a trzy rudzkie kopalnie zostały scalone w jeden zakład. Wprowadzona została reforma oświatowa, a od ubiegłego roku funkcjonuje również program wsparcia dla rodzin Rodzina 500+. Nie można też zapominać o ustawie metropolitalnej dla województwa śląskiego – wylicza Grażyna Dziedzic.

Okazuje się, że zmian takich zaszło więcej i dotyczą one także otoczenia najbliższego. W ostatnich trzech latach w mieście powstały dokumenty mające charakter polityk i strategii sektorowych, które z jednej strony prowadzą do realizacji strategii, a z drugiej zaś strony same wyznaczają ramy realizacji tego najważniejszego dokumentu strategicznego. Chodzi tu o m.in. takie dokumenty jak: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030, Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021, czy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019.

Co ważne, część zadań wskazanych do realizacji w strategii zostało już zrealizowanych. - Takim przykładem może być utworzenie noclegowni dla kobiet w mieście. Inwestycja taka została już zrealizowana, co również musimy odnotować przy aktualizacji strategii – podkreśla Michał Pierończyk. - Trzeba też zaznaczyć, że podczas aktualizacji strategii nie będziemy zmieniać jej najważniejszych zapisów, czyli misji i wizji miasta oraz celów strategicznych – dodaje.

Prace związane z aktualizacją strategii rozwoju miasta rozpoczęły się wiosną tego roku. Po badaniu ankietowym mieszkańców kolejnym etapem będzie opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej, zawierającej, oprócz wyników ankiet, aktualne dane statystyczne. W dalszej kolejności przeprowadzone będą warsztaty z liderami grup społecznych z terenu miasta. Ich efektem będzie już projekt zaktualizowanej strategii, która następnie poddana zostanie konsultacjom z mieszkańcami. Ostatnim etapem prac będzie przyjęcie aktualizacji przez rudzkich radnych. Powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2018 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami obowiązującej strategii rozwoju dla Rudy Śląskiej, ma ona być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Jak czytamy w dokumencie, miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania i rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r., jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą budową trasy N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, utożsamiającego się z miastem.