Zdrowie, praca, dom [FILM]

2014-02-12

Zwiększenie liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, zapewnienie optymalnej opieki medycznej dla rudzian oraz poprawa standardów mieszkaniowych w mieście - to zdaniem mieszkańców najważniejsze cele, które powinny być realizowane przez najbliższe lata w Rudzie Śląskiej. Dziś spotkaniem z mieszkańcami zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że rudzianie, chcą się wypowiadać w sprawach istotnych dla ich miasta. Dotychczasowe wyniki też nie są zaskoczeniem, ponieważ posiadanie pracy, własnego mieszkania oraz możliwość dostępu do sprawnie działającej służby zdrowia są kluczowymi sprawami dla rodzin nie tylko z Rudy Śląskiej, ale z całego kraju – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przez ostatnie dwa tygodnie rudzianie mogli wypowiedzieć się, które z celów zapisanych w projekcie strategii mają być realizowane w pierwszej kolejności. Dokonywali tego poprzez wypełnienie specjalnej ankiety lub udział w spotkaniu podsumowującym konsultacje. Do tej pory do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 400 wypełnionych kwestionariuszy. Niewykluczone, że będzie ich znacznie więcej, gdyż ankiety przez cały czas trwania konsultacji społecznych dostępne były w miejskich jednostkach organizacyjnych i  samorządowych instytucjach kultury, gdzie również można je było złożyć.

Wypełnienie ankiety w głównej mierze polegało na hierarchizacji zapisanych w projekcie strategii celów. – Każdy z mieszkańców mógł wskazać trzy najważniejsze cele operacyjne w poszczególnych celach strategicznych, nadając im odpowiednią rangę – wysoką, wyższą i najwyższą, co punktowane było odpowiednio 1, 2 i 3 punktami - wylicza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

W ten sposób powstał swoisty ranking celów, które zdaniem mieszkańców powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Najwięcej wskazań wśród biorących udział w badaniu mieszkańców otrzymał cel operacyjny dotyczący wzrostu liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W dalszej kolejności rudzianie chcieliby żeby realizowane były postulaty mówiące o poprawie standardów mieszkaniowych oraz zapewnieniu optymalnej opieki medycznej dla mieszkańców. Uczestnicy konsultacji społecznych wysoko w hierarchii umieścili także te cele, które mówią o zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców w obszarze nowoczesnego przemysłu i usług, wysokim poziomie bezpieczeństwa, dobrym skomunikowaniu miasta, czy utrzymaniu wysokiego poziomu rozwoju kluczowych przedsiębiorstw w mieście. - Wszystkie wskazane przez mieszkańców opinie są bardzo ważne, w części pokrywają się one z postulatami, które zgłaszają nam na co dzień. Dla nas, jak i dla kolejnych władz Rudy Śląskiej są one niewątpliwie swoistym drogowskazem wyznaczającym kierunek działań – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

W wypełnianych przez mieszkańców ankietach nie zabrakło komentarzy, czy wręcz dokładnych wskazań tego, co należy zrobić lub zmienić w mieście. - Powinno się zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie szkół oraz powinno być więcej terenów zielonych - można było przeczytać w wypełnionych ankietach. W kilku wypełnionych kwestionariuszach pojawił się także postulat budowy hospicjum stacjonarnego.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Wzięło w nich udział ponad 4,5 tys. mieszkańców miasta. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej miasta oraz przeprowadzenie warsztatów z udziałem przedstawicieli wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej. Kolejnym, a zarazem ostatnim etapem prac nad nowym dokumentem strategicznym dla Rudy Śląskiej będzie przedłożenie go pod obrady Rady Miasta, albowiem to właśnie radni zgodnie z obowiązującym prawem powinni przyjąć taki dokument. – Chcemy, aby projektem strategii radni mogli zająć się już podczas sesji w marcu – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska prowadzone są w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.