Przygotowania pełną parą!

2013-06-11

Jak się żyje w Rudzie Śląskiej i w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać – to najważniejsze pytania, na jakie odpowiadali mieszkańcy Rudy Śląskiej w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowej strategii rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Choć wyniki tych konsultacji poznamy za miesiąc władze Rudy Śląskiej przystępują już do kolejnego etapu konsultacji. Apelują do mieszkańców o zapisywanie się na wrześniowe warsztaty, w których udział wezmą przedstawiciele wielu środowisk społeczno-gospodarczych Rudy Śląskiej oraz sami mieszkańcy.

Podczas zakończonych w ostatni piątek badań rudzianie wypełniający ankiety odpowiadali na kilkanaście różnych pytań dotyczących oceny życia w Rudzie Śląskiej oraz tego, jak miasto ma wyglądać w przyszłości. Rudzianie mogli ocenić m.in. jakość miejskiej komunikacji, stan infrastruktury sportowej oraz utrzymania czystości w mieście. Pytania dotyczyły również tych sfer życia w mieście, które wymagają poprawy oraz oczekiwane przez nich kierunki rozwoju naszego miasta. - Strategia rozwoju miasta to najważniejszy miejski dokument, dlatego zależało nam, by jak najwięcej mieszkańców zaangażowało się w jego powstanie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. W ciągu 3 tygodni wypełnionych zostało 1219 ankiet w wersji elektronicznej oraz 2800 ankiet w wersji papierowej. Ostateczna liczba tych ostatnich może jeszcze ulec zmianie, gdyż w dalszym ciągu spływają one z miejsc dystrybucji oraz od ankieterów przeprowadzających badania. – Ten wynik jest dla nas dowodem, że mieszkańcy chcą się wypowiadać w sprawach istotnych dla ich miasta. Nie mieliśmy jeszcze w mieście konsultacji, w których wzięłoby udział tak wiele osób - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wyniki ankiet powinny być znane w przeciągu miesiąca i na pewno będą wykorzystane w dalszych pracach nad nową strategią rozwoju miasta. – Rezultaty badań uwzględnione zostaną przy opracowaniu diagnozy społeczno - gospodarczej miasta, która jest punktem wyjścia do powstania głównego zrębu strategii – zapewnia wiceprezydent Michał Pierończyk.

Po opracowaniu diagnozy nastąpi kolejny istotny ważny etap w pracach nad strategią rozwoju, czyli spotkania warsztatowe, w których udział wezmą przedstawiciele różnych grup społecznych z Rudy Śląskiej. Zespół roboczy biorący w nich udział składać się będzie z 3 podzespołów: ds. społecznych, ds. zasobów technicznych i środowiska, ds. gospodarczych i promocji miasta. - Do pracy każdego z podzespołów zaproszeni zostaną przedstawiciele różnych środowisk uczestniczących w życiu społeczno - gospodarczym miasta, m.in. radni, przedstawiciele inwestorów i firm, organizacji pozarządowych, naukowców mieszkających w naszym mieście – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Warsztaty odbędą się w Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym 3, 12 i 26 września. Zaproszeni do udziału w nich zostaną również mieszkańcy miasta. Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztatach mogą swój akces zgłaszać do 19 czerwca wysyłając na adres fundusze@rudaslaska.pl specjalną deklarację (do pobrania TUTAJ). Osoby składające deklaracje są proszone o wskazanie nazwy podzespołu, w którym chciałyby pracować. - Zależy nam, by byli to reprezentanci grup mieszkańców. Trzeba bowiem pamiętać, że poszczególne zespoły będą ok. 50-osobowe, a muszą się w nich znaleźć przedstawiciele wielu branż. Co ważne, prace podzespołów przebiegać będą równolegle, dlatego jedna osoba może być członkiem tylko jednego takiego podzespołu – podkreśla Aleksandra Kruszewska.

Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii. Tak przygotowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. – Każdy z mieszkańców będzie mógł wtedy wnieść swoje uwagi do projektu strategii – informuje Aleksandra Kruszewska. Ostateczna wersja strategii rozwoju miasta powinna być gotowa do końca 2013 r. Finałem prac nad tym miejskim dokumentem będzie przedłożenie pod obrady Rady Miasta uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030.

Aktualnie obowiązującym w mieście dokumentem strategicznym jest „Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”. Dokument ten powstał w 1997 r., a większość celów w nim zawartych została określona do 2007 roku oraz została zrealizowana.