Straż Miejska

Komendant: Marek Partuś
Centrala: 32 342 30 60
e-mail: straz@rudaslaska.pl

Zadania:

1. Referat Ochrony Porządku Publicznego

a) Dyżurny Straży Miejskiej:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania Straży poprzez pełnienie służby dyżurnej,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń mieszkańców,
 • kierowanie pracowników służby patrolowej w terenie na miejsce zdarzenia wymagającego podjęcia interwencji,
 • wydawanie strażnikom uzbrojenia i wyposażenia technicznego,
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji i innej dokumentacji służbowej (w formie papierowej i elektronicznej), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poleceniami przełożonych.

b) Zespół ds. monitoringu wizyjnego

 • prowadzenie obserwacji terenu objętego monitoringiem wizyjnym,
 • niezwłoczne reagowanie na wszelkie zdarzenia stanowiące naruszenie przepisów prawa lub sytuacje mogące skutkować takim naruszeniem,
 • archiwizacja zarejestrowanego obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych zdarzeń zawierających dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo w sprawach o wykroczenia lub mające znaczenie dowodowe dla tych postępowań,
 • kontrola prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu,
 • zgłaszanie przełożonym stwierdzonych nieprawidłowości działania systemu miejskiego monitoringu wizyjnego.

c) pracownicy służby patrolowo - interwencyjnej

 • pełnienie służby patrolowej w celu ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych - na potrzeby Urzędu Miasta,
 • ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego lub mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji.

2) Referat Dzielnicowych

 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
 • inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • prowadzenie obchodów wyznaczonych obszarów Miasta oraz rozpoznań osobowych i posesyjnych,
 • egzekwowanie przestrzegania aktów prawa miejscowego ustanawiających przepisy w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny,
 • udzielanie pomocy i asysty przedstawicielom administracji publicznej,
 • prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Mieście, również na terenie nieruchomości prywatnych.

3) Referat Wykroczeń i Kontroli Ruchu Drogowego

 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia, w tym dokonywanie czynności wyjaśniających i kierowanie do sądu wniosków o ukaranie,
 • oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i w zakresie określonym w kodeksie przepisami prawa,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych,
 • prowadzenie czynności wynikających z instrukcji windykacyjnej Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań Straży.

4) Referat Obsługi Administracyjnej

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Straży, w tym m.in.: prowadzenie dokumentacji finansowej i budżetowej w zakresie wydziału, zapewnienie sprawnego obiegu poczty, zgłaszanie zmian w zakresie środków trwałych użytkowanych w ramach Straży,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania instytucji i osób fizycznych dotyczące pracy Straży,
 • sporządzanie sprawozdań, raportów, statystyk i ewidencji wyników działań straży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poleceniami przełożonych,
 • realizacja zadań związanych z rozliczaniem czasu pracy pracowników Straży,
 • prowadzenie czynności wynikających z instrukcji windykacyjnej Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań Straży,
 • przygotowywanie dokumentów i materiałów niezbędnych do prowadzenia postępowań w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, w zakresie działania Straży,
 • organizowanie zaopatrzenia jednostki w umundurowanie, sprzęt specjalistyczny, wyposażenie techniczne, druki i materiały biurowe, w tym dokonywanie niezbędnych zakupów na potrzeby Straży.