Mieszkańcy ekspertami od rewitalizacji

2017-11-29

Spacery studyjne po dzielnicach miasta oraz mobilny punkt konsultacyjny – w taki sposób władze Rudy Śląskiej chcą wspólnie z mieszkańcami wyznaczyć obszary zdegradowane i wymagające rewitalizacji. Miejsca te zostaną ujęte w przygotowywanym właśnie Gminnym Programie Rewitalizacji /GPR/. Spacery ekspertów z mieszkańcami odbędą się 4 i 5 grudnia.

Pierwszego dnia /4 grudnia/ o godz. 10:00 uczestnicy spaceru studyjnego przejdą przez Nowy Bytom /zbiórka przed budynkiem UM, pl. Jana Pawła II/, natomiast o godz. 14:00 podobny spacer odbędzie się w Wirku /zbiórka przed budynkiem MBP, ul. Dąbrowskiego/. Dzień później /5 grudnia/o godz. 10:00 spacer odbędzie się w Rudzie /zbiórka przed sanktuarium św. Józefa, ul. Piastowska/. Swoim zasięgiem obejmie północną część dzielnicy od dworca kolejowego w rejonie ul. Piastowskiej. Natomiast o godz. 14:00 /zbiórka przed Muzeum Miejskim, ul. Wolności/, eksperci przejdą do południowej części dzielnicy Ruda w rejonie ul. Wolności, Kościelnej, Bujoczka i Janasa.

Dodatkowo od 11 do 15 grudnia będzie działał mobilny punkt konsultacyjny. Ma on dotrzeć również w miejsca nie objęte spacerami badawczymi. W punkcie dyżurować będą eksperci oraz pracownicy magistratu, którzy udzielać będą informacji o pracach nad GPR oraz zbierać uwagi i propozycje w tej sprawie. Szczegółowe dni i godziny będą jeszcze ustalone.

Ponadto uwagi można składać poprzez wypełnianie do 27 grudnia br. formularzy konsultacyjnych dostępnych na stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu Miasta. Można je również składać ustnie podczas wizyty w Urzędzie Miasta (p. 306).

Po zakończeniu konsultacji, tj. jeszcze w grudniu, wyznaczone zostaną obszary zdegradowane i rewitalizacyjne. Dalsze prace będą prowadzone na początku przyszłego roku, kiedy to określane zostaną konkretne propozycje przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Następnie przygotowany zostanie projekt całego GPR-u, a ostatnim akordem prac nad tym dokumentem będzie jego przyjęcie uchwałą przez Radę Miasta. Wszystkie prace mają się zakończyć w I kwartale 2018 r.

- Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie ok. 90 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć takie programy do roku 2023. Teraz w Rudzie Śląskiej obowiązuje dokument przyjęty w 2015 r., jednak aktualna ustawa o rewitalizacji wymusza na nas stworzenie programu według nowych zasad - dodaje.

- Obecnie funkcjonujący „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska do roku 2030” to opracowanie oparte na współpracy wielu rudzkich instytucji. To kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla miasta w obszarach rewitalizacji w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Dzięki niemu miasto może ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zamieszczonych w nim projektów – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. W przyszłym roku dokument ten zastąpiony zostanie Gminnym Programem Rewitalizacji. Zmianę wymuszają przepisy zawarte w przyjętej dwa lata temu nowej Ustawie o rewitalizacji oraz zalecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynikające z zaktualizowanych wytycznych dotyczących opracowania tych dokumentów.

- Lokalny Program Rewitalizacji jest doskonałą bazą do stworzenia nowego dokumentu. Znaczna część zadań określonych w LPR znajdzie się w GPR. Nowa ustawa zakłada jednak jeszcze większy udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz innych osób i instytucji zainteresowanych rewitalizacją w każdym etapie przygotowywania dokumentu. Zakładany jest też większy udział Rady Miasta – zaznacza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Obecnie kończą się prace nad diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych. Do jej opracowania posłużyły dane zawarte w LPR oraz najnowsze dane statystyczne i demograficzne. Cała ta wiedza w połączeniu z uwagami i propozycjami mieszkańców wypracowanymi podczas konsultacji społecznych posłuży do precyzyjnego określenia obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacyjnych.

Jak podkreślają rudzcy samorządowcy, konsultacje będą istotnym elementem prac nad nowym dokumentem, a nowe możliwości, jakie w tym zakresie daje ustawa, będzie można efektywnie wykorzystać. - Konsultacje przeprowadzimy w kilku formach. Przede wszystkim będą to kilkudziesięciominutowe spacery z ekspertami, podczas których będziemy oglądać i dyskutować o miejscach zdegradowanych i zaniedbanych. Będziemy się też zastanawiać jak je zrewitalizować i nadać im nowe funkcje – tłumaczy Michał Adamczyk z Wydziału Rozwoju Miasta.

Warto dodać, że rudzki Lokalny Program Rewitalizacji w ubiegłym roku jako pierwszy w regionie został oceniony pozytywnie przez Śląski Urząd Marszałkowski. Znalazło się w nim 60 projektów stanowiących konsekwencję analiz społecznych, przeprowadzonych wśród rudzian ankiet, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych. Do projektów już zrealizowanych zaliczyć można: rewitalizację ośrodka „Burloch Arena” w Orzegowie, rewitalizację basenu przy ul. Ratowników oraz rewitalizację Parku im. Augustyna Kozioła.

Aktualnie w mieście trwają prace przy kilku projektach związanych z rewitalizacją. Wymienić tu należy przebudowę historycznego centrum Orzegowa, adaptację zabytkowego budynku dworca w Chebziu pod siedzibę biblioteki oraz rewitalizację części osiedla Kaufhaus w rejonie ul. rotmistrza Witolda Pileckiego.

W 2018 r. na rewitalizację władze miasta zamierzają przeznaczyć aż 21 mln zł. - W przyszłym roku zakończymy rewitalizację hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie się także budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych głównie w Wirku i Nowym Bytomiu. Ruszy także rewitalizacja podwórek. Tylko na te działania zabezpieczono 7,5 mln zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. Ponadto zakończą się rozpoczęte w tym roku dwie inwestycje, czyli przebudowa centralnej części Orzegowa oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dworca w Chebziu. Władze miasta w 2018 r. rozpocząć chcą również kompleksowy remont willi Florianka w Nowym Bytomiu oraz rewitalizację terenu po dawnej koksowni Orzegów. W przyszłorocznym planie ujęto również rewitalizację 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.

W dalszej perspektywie czasowej miasto planuje przeprowadzić rewitalizację szybów: Andrzej i Mikołaj, rewitalizację Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki.

Więcej informacji na temat rewitalizacji w Rudzie Śląskiej można znaleźć tutaj.