Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Logotypy funduszy

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczanie składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji  z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030roku”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r. w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag w terminie do 5 czerwca 2018 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
b) w formie papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00.

2. Otwartego spotkania informacyjnego-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

3. Zbierania uwag ustnych, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokoju nr 306).

Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska wraz z formularzem zgłaszania uwag będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 7 maja 2018 r.:
a) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokoju nr 306), w godzinach pracy Urzędu,
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska pod adresem: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ (wejście przez zakładki: „Programy, strategie, rewitalizacja” > „Rewitalizacja miasta”) oraz na stronie internetowej http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu po dniu 5 czerwca 2018 r.,
b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

1Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030

W dniach od 19 lutego do 20 marca 2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Zamieszczony poniżej załącznik stanowi podsumowanie ich przebiegu. Zachęcamy również do zapoznania się z projektem GPR oraz mapą obszarów rewitalizacji.


Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1777)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii oraz uwag do wyżej wymienionego projektu dokumentu. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 19 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r. w następujących formach:

1)Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag
Wypełniony formularz, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem należy przekazać w terminie trwania konsultacji w postaci:
a) papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,
b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.).

2) Otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w sali sesyjnej (nr 213, II piętro).

3) Wywiadów z lokalnymi ekspertami.

Konsultowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku oraz formularz zgłaszania uwag będą dostępne w terminie konsultacji:
- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.rudaslaska.bip.info.pl/, oraz na stronie internetowej Miasta - http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja
- w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306)

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a)z datą wpływu po dniu 20 marca 2018 r.,
b)niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c)przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska.


Zgłoś swoją propozycję do Gminnego Programu Rewitalizacji do 31.01.2018 r.!

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji zapraszamy do składania swoich propozycji projektów rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – stanowi on podstawę do podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji na obszarach o szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych o podłożu społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Zgłoś pomysł lub projekt

Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, gdyż celem głównym takich projektów jest przede wszystkim bezpośrednie działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze oraz wsparcie jego mieszkańców. Mapy obszaru rewitalizacji dostępne są w wersji elektronicznej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=56365&idmp=2627&r=o

oraz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306).

Mapa - obszary zdegradowane:
- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5

Mapa - obszary rewitalizacji:
- mapa ogólna
- część 1
- część 2
- część 3
- część 4
- część 5

Pamiętajmy, że projekt rewitalizacyjny nie może ograniczać się tylko do remontu budynku czy ulicy. Nie mogą to być pojedyncze, punktowe działania, wybiórcze inwestycje, nastawione jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupione tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji.

Podstawowe kryteria, które musi spełniać zgłaszany projekt:
- jest realizowany na obszarze rewitalizacji
- jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji
- w przypadku projektu inwestycyjnego – jest spójny z projektami społecznymi, w przypadku projektu społecznego – spójny z projektami inwestycyjnymi.

Projekty mogą zgłaszać m.in. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie karty projektu rewitalizacyjnego – wypełnioną należy złożyć w Urzędzie Miasta Ruda Śląska do 31 stycznia 2018 r.

Propozycje projektów można składać do Wydziału Rozwoju Miasta w postaci:
a) papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,
b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.).

Na adres fundusze@ruda-sl.pl można przesyłać zarówno zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych, jak również wszelkie zapytania, które dotyczą procesu rewitalizacji.

W formularzu należy podać m.in.: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.


Do 28 grudnia 2017 r. można było zgłaszać uwagi dotyczące obszarów zdegradowanych, które poddane zostaną rewitalizacji. Po kilku tygodniach analiz i konsultacjach społecznych (odbyły się 4 spacery badawcze, funkcjonowały mobilne punkty konsultacyjne umożliwiające omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rudzie Śląskiej, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji) wyznaczone zostały obszar zdegradowany i rewitalizacji. Obszary te nieznacznie różnią się od obszarów wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji z 2015 r. ponieważ ustawa o rewitalizacji określa, że obszar rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 30% mieszkańców miasta i 20% powierzchni miasta.

Wyznaczony obszar rewitalizacji podzielony został na 12 podobszarów, obejmujących części dzielnic: Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Czarny Las, Wirek, Kochłowice, Bykowina.

W granicach obszaru rewitalizacji mieszka 36 764 osób, na powierzchni 8,87 km2. Tak wyznaczony obszar obejmuje 11,4% powierzchni miasta i zamieszkały jest przez 27,7% mieszkańców miasta, spełniając ustawowe przesłanki. Wskazany obszar rewitalizacji stanowi kontynuację działań miasta w kontekście zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej i kierunków interwencji w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

W dniu 8 stycznia 2018 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę nr PR.0007.1.2018 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.

Mapy podobszarów rewitalizacji dostępne są:
- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.rudaslaska.bip.info.pl/, oraz na stronie internetowej Miasta - http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=56365&idmp=2627&r=o
- wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306)

Dla obszaru rewitalizacji sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji.


ODBYŁO SIĘ OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE MOBILNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
– wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Rudy Śląskiej

W  dniach od 12 do 14  grudnia 2017 roku w godzinach popołudniowych na terenie:
- Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Niedurnego 125,
- Oddziału MOPS przy ul. Nowaka 14,
- Centrum Handlowego Plaza oraz
- Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej

postawione zostały mobilne punkty konsultacyjne , w których dyżurowali eksperci oraz pracownicy Urzędu Miasta Ruda Ślaska w celu konsultowania, zbierania uwag i opinii projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta. Omówiono wyniki diagnozy będącej podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także kolejne etapy prac. Prowadzona była dyskusja o zasadach i formalnych możliwościach wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz dostępnych dla samorządu instrumentach prawnych zapewniających skuteczność prowadzenia rewitalizacji. Podczas dyskusji uczestnicy wnieśli wiele ciekawych spostrzeżeń i opinii. Wskazano miejsca w mieście, które wymagają szczególnego wsparcia i ożywienia. W wypowiedziach podkreślano, że proces rewitalizacji powinien kłaść nacisk na aspekt społeczny, a zagospodarowanie niewielkich obszarów, najbliższego otoczenia mieszkańców wymaga współpracy z ich udziałem. Ważne jest pobudzanie aktywności lokalnej społeczności, wzmacnianie poczucia ich więzi z miastem oraz miejscem zamieszkania. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami umożliwił dodatkowo udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień interesariuszom, pozwolił tym samym zapoznać się z materiałami - mapami, planami terenu, diagnozą.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE – MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE
WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI

Zapraszamy do włączenia się w prace związane z przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji dla miasta Ruda Śląska.

Od 12 do 14 grudnia będzie działał mobilny punkt konsultacyjny, który swym zasięgiem ma dotrzeć w miejsca nie objęte spacerami badawczymi.

12.12.2017 r. (wtorek) godz. 13:00-15:00 – TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU, UL. NIEDURNEGO 125

12.12.2017 r. (wtorek) godz. 16:00-18:00 – TEREN ODDZIAŁU MOPS PRZY UL. NOWAKA 14

13.12.2017 r. (środa) godz. 15:00-18:00 – TEREN CENTRUM HANDLOWEGO PLAZA

14.12.2017 r. (czwartek) godz. 15:00-18:00 – PLAC JANA PAWŁA II, TEREN PRZED URZĘDEM MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Punkt konsultacyjny to narzędzie, które zapewni przeniesienie konsultacji z urzędu i pojawienie się w obszarach, które  leżą w gestii przyszłej rewitalizacji. Celem punktu ma być okazja do zainteresowania mieszkańców konsultacjami na terenie i zasadach, umożliwiających zaangażowanie jak największej liczy uczestników. Wybrane w tym celu punkty mają sprzyjać swobodnej wymianie i przekazywaniu opinii, dać możliwość wysłuchania informacji o tym, czego sprawa dotyczy, zapoznaniu się z materiałami i planami.  W punkcie dyżurować będą eksperci oraz pracownicy magistratu, którzy udzielać będą informacji w związku z pracami nad GPR oraz zbierać uwagi i propozycje w tej sprawie. Spotkania z mieszkańcami pozwolą uzyskać opinie o konsultowanym obszarze i miejscach zamieszkania uczestników konsultacji. Podczas spotkań z mieszkańcami omówione zostaną przeprowadzone i planowane prace, w tym wyniki diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie będzie okazją do dyskusji i debaty interesariuszy procesów rewitalizacji.


ODBYŁY SIĘ OTWARTE SPOTKANIA KONSULTACYJNE W FORMIE SPACERÓW BADAWCZYCH
– wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska

W dniach 04 oraz 05 grudnia 2017 roku w godzinach od 1000 do 1700 odbyły się otwarte spacery badawcze konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska. Spacery badawcze, z udziałem interesariuszy przedmiotowych obszarów, służyły wspólnemu opracowaniu koncepcji zagospodarowania otoczenia terenów mieszkaniowych. Każdy ze spacerów stanowił cenne źródło informacji dla opracowywanego programu rewitalizacji. Dyskutowano na temat problemów występujących na danym obszarze. Mieszkańcy chętnie mówili o swoich potrzebach i propozycjach zmian najbliższego otoczenia. Na podstawie zgłaszanych pomysłów dla wizytowanych obszarów opracowane zostaną wstępne koncepcje zagospodarowania. Wraz z mieszkańcami oceniono stan zagospodarowania ich najbliższego otoczenia. Zostały wskazane miejsca, które wymagają podjęcia szczególnych działań i ożywienia oraz wsparcia. Ważne jest pobudzenie aktywności lokalnej społeczności, wzmacnianie poczucia ich więzi z miastem, miejscem zamieszkania. Służyć temu mogą proste działania prowadzone we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

W pierwszym dniu, 4 grudnia 2017 roku, spacer odbył się w dzielnicy Nowego Bytomia. Rozpoczął się na placu Jana Pawła II 6 skąd udano się w stronę ul. Furgoła, następnie do ul. Grochowej gdzie można było zaobserwować trudną sytuację społeczności lokalnej, o której podczas spacerów opowiedzieli nam dzielnicowi policjanci. Następnie o godzinie 1400 rozpoczęto spacer w dzielnicy Wirek, gdzie zainteresowani sami wskazywali miejsca, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę.  We wtorek 5 grudnia 2017 roku. pierwszym spacer odbył się wzdłuż ulicy Piastowskiej oraz w rejonie szybu Maciej. Drugi wyruszył od Muzeum Miejskiego przez kolonię robotniczą przy ulicach Staszica i Kościelnej do ruin pałacu Ballestremów.

Każdy ze spacerów zakończony był dyskusją podsumowującą wszystkie zakończone etapy spacerów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział w spacerach.

Relacja ze spacerów w formie PDF


SPOTKANIE KONSULTACYJNE
- WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Samorząd Miasta Rudy Śląskiej realizuje projekt Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Rudy Śląskiej, współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. W dniu 04 oraz 05 grudnia 2017 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 odbyłyby się otwarte spacery badawcze konsultacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Rudy Śląskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Rudy Śląskiej. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska jest pierwszym etapem prac, koniecznym do opracowania Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Rudy Śląskiej. Spacery odbędą się z konsultantami z firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania, która jest wykonawcą prac projektowych.

Miejsce spotkań:
- 4 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00- 13.00  budynek Urzędu Miasta w Ruda Śląska przy plac Jana Pawła II 6.
- 4 grudnia 2017 roku o godzinie 14.00 do 16.00 budynek Biblioteki Miejskiej w Rudzie Śląskiej ul. Dąbrowskiego 18.
- 5 grudnia 2017 roku 10.00 – 13.00 kościół pod wezwaniem św. Józefa ul. Piastowska 16.
- 5 grudnia 2017 o godzinie 14.00 do 16.00 Muzeum Miejskie ul. Wolności 26.

Podczas spacerów omówione zostaną przeprowadzone i planowane prace, w tym wyniki diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie będzie okazją do dyskusji i debaty interesariuszy procesów rewitalizacji, oraz wniesienia uwag i wyrażenia opinii.

Weź udział w konsultacjach!
• przyjdź na spotkanie konsultacyjne
• wypełnij formularz konsultacyjny odniesienie

Zapoznaj się z tematem i projektem konsultowanej uchwały.

obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji i projekt uchwały w formie PDF

Załączniki:
1) Plakaty z spacerów
2) Mapki przedstawiające obszar zdegradowany i rewitalizacji
3) Formularz zgłaszania uwag
4) Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rudzie Śląskiej


Spacery badawcze oraz mobilne punkty konsultacyjne – diagnoza obszarów problemowych

Firma Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania wraz z pracownikami Urzędu Miasta Ruda Śląska w ramach prac nad diagnozą służącą wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji przeprowadzi spacery badawcze oraz mobilne punkty konsultacyjne. Spacery prowadzone będą według przygotowanego scenariusza, pozwalając tym samym na przyszłe mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji. Mobilne punkty konsultacyjne pozwolą na zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni publicznej, będącej przedmiotem dyskusji. W punkcie dostępne będą niezbędne dokumenty oraz mapy wraz z osobami kompetentnymi do udzielenia wyjaśnień.

Dodatkowo od 28 listopada do 27 grudnia 2017 r. zbierane są uwagi w formie ustnej do protokołu oraz propozycje i opinie w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska. Uwagi do załączonego projektu uchwały można składać osobiście lub wypełniając formularz wraz z wysłanie go na adres korespondencji elektronicznej: fundusze@ruda-sl.pl. Studia badawcze skupią się na odczuciach i potrzebach badanych osób dotyczących różnych aspektów przestrzeni. Dodatkowo mieszkańcy proszeni są o ocenę okolicy, w której mieszkają, pod różnymi względami, np. estetyki, bliskości miejsc wypoczynku, ruchu ulicznego, czystości powietrza, bezpieczeństwa, czy dostępności do miejsc parkingowych. Wszelkie informacje, których udzielą mieszkańcy osobom reprezentującym Miasto Ruda Śląska są chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze. Udział mieszkańców Rudy Śląskiej jest niezbędny w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych i rzetelnych danych.

Informacji na temat prowadzonych badań oraz całego procesu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Ruda Śląska udziela Michał Adamczyk - tel. 32 244 90 00 do 10 wew. 3062.


II etap prac nad GPR

1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR (możliwa jedynie po wejściu w użycie uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji),

2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia GPR,

3. Sporządzenie projektu GPR (w tym nabór projektów) i przeprowadzenie konsultacji społecznych (należy sporządzić raport z konsultacji),

4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana),

5. Uzyskanie opinii organów administracji publicznej i innych podmiotów (opinia nie ma charakteru wiążącego), niektóre opinie są obowiązkowe w każdym przypadku, np.: zarząd województwa w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa, inne w przypadku występowania na obszarze rewitalizacji danego zjawiska, np. wojewódzkiego konserwatora zabytków,

6. Przedstawienie dokumentu Radzie Miasta w celu podjęcia uchwały.


Rozpoczęły się prace nad  Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Samorząd Miasta Ruda Śląska rozpoczął prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Przed podjęciem uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, samorząd jest zobowiązany do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji zostanie poprzedzone pogłębionymi analizami danych statystycznych i konsultacjami społecznymi. Obszary rewitalizacji, na których zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne to obszary, które charakteryzuje koncentracja problemów społecznych, a także problemów ze sfery gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej lub środowiskowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę prac – konsorcjum firm: Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, który wyznaczy obszary zdegradowane i obszary wskazane do rewitalizacji oraz opracuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku.

Obecnie opracowywane są dane statystyczne dotyczące wyodrębnienia w Rudzie Śląskiej problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, odpływ mieszkańców), gospodarczych (niski poziom przedsiębiorczości), funkcjonalno-przestrzennych i technicznych (niedostateczna jakość i dostępność infrastruktury technicznej i społecznej, mieszkaniowej) i środowiskowych (przekroczenia standardów jakości środowiska).


Najważniejsze dokumenty:

karta projektu rewitalizacyjnego - karta niezbędna do zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego. Termin składania dokumentu do 31 stycznia 2018 r.
- podsumowanie konsultacji społecznych


Obowiązkowym elementem programu rewitalizacji są przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

Rewitalizacji podlegają tereny o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta dotknięte szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk. Z tego względu projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji.

Do źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim:
- środki budżetu państwa - przewidziane na współfinansowanie projektów, jako niezależne źródło finansowania,
- środki budżetu gminy - na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło finansowania,
- środki Unii Europejskiej - m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
- inne środki publiczne - np. fundusze celowe,
- środki prywatne - np. środki podmiotów pozarządowych, przedsiębiorstw,
- kredyty, pożyczki i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do gmin i innych podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne.

Głównym źródłem dofinansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych są regionalne programy, dla województwa śląskiego jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020).

Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest ich wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji oraz kompleksowość projektów. Przy czym należy pamiętać o tym, że wsparcie inwestycyjne projektów infrastrukturalnych z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami społecznymi (miękkimi) realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych.

Infografika

Małe działania, np. powstanie ogrodu społecznościowego, remont podwórka, mogą być dofinansowane ze środków budżetu gminy, środków pozyskanych przez organizacje pozarządowe albo nieformalne grupy sąsiedzkie. Dowiedz się więcej na stronie http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/modelowe-dzialania-pilotazowe/finansowanie-rewitalizacji/#Finansowanie%20dzia%C5%82a%C5%84%20rewitalizacyjnych%20w%20ma%C5%82ej%20skali


Aktualności:

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2018/01/08/tereny-do-naprawy/

https://www.facebook.com/rudaslaska/posts/10155339077167582

https://www.facebook.com/rudaslaska/photos/a.424017057581.203432.141157102581/10155336048847582/?type=3

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2017/12/07/w-terenie-o-rewitalizacji/

https://www.facebook.com/rudaslaska/posts/10155320060657582

https://www.facebook.com/rudaslaska/posts/10155311228462582

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2017/11/29/mieszkancy-ekspertami-od-rewitalizacji/

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2017/08/22/jest-lokalny-bedzie-gminny/


Dodatkowych informacji udziela: Michał Adamczyk - tel. 32 244 90 00 do 10 wew. 3062.

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=55867&idmp=3174&r=r

Budżet Partycypacyjny Ruda Śląska
Ruda Śląska - jakość powietrza
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa